Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση την του μηνός Μαΐου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μόνον θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Συζήτηση και λήψη απόφασης ε. – Εισηγητής o Δήμαρχος κ. Λαμπρόπουλος Δ.

Η συνεδρίαση έχει έκτακτο χαρακτήρα λόγω των χρονικών περιορισμών, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1537/27.4.2018 έγγραφο της ΚΕΔΕ.

Σημείωση: Το σχέδιο Νόμου βρίσκεται ανηρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Βοΐου (https://dimosvoiou.gr).

ΚΟΙΝ/ΣΗ :

1. Δήμαρχο Βοΐου.

2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς

4. Εφημερίδες Κοζάνης

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Ελευθέριος Τζιλίνης