Διατήρηση του ειδικού τέλους 80%, και για το 2017, στο τιμολόγιο του νερού, αποφάσισε η διοίκηση της ΔΕΥΑ Κοζάνης. Η απόφαση, πάρθηκε, από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κοζάνης, περί τα μέσα Δεκέμβρη. Το ειδικό τέλος 80% κανονικά ίσχυε ως και τις 31-12-2015, όμως, σύμφωνα με το σκεπτικό της ΔΕΥΑ Κοζάνης, ο νομοθέτης με την § 3 του άρθρου 25 του Ν. 1069/80 αναφέρει ότι «….Τα έσοδα από τα τέλη επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις δαπάνες της προηγουμένης παραγράφου για την εκτέλεση έργων σύμφωνα με το σκοπό της επιχείρησης μετά την πάροδο της δεκαετίας, όπως αναγράφεται στο άρθρο 11 και 12 του νόμου αυτού. Το ποσοστό καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο» (αντικ. της παρ. 3 από την παρ. 11 του άρθρου 6 του Ν. 2307/95, ΦΕΚ-113 Α’)….». Δηλαδή, σύμφωνα πάντα με το σκεπτικό της ΔΕΥΑ Κοζάνης, ο νομοθέτης αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι υπάρχει συνεχώς επέκταση των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης, αφενός λόγω της μεγέθυνσης του αστικού ιστού της πόλης, αλλά και της αντικατάστασης των δικτύων μετά την πάροδο 30ετίας και αφετέρου λόγω της διεύρυνσης των διοικητικών ορίων του Δήμου, αρχικά με τον “Καποδίστρια” και στη συνέχεια με τον “Καλλικράτη”, δίνει την δυνατότητα στο Δ.Σ.: Να καθορίσει το ποσοστό του άρθρου 11 (αφορά το Ειδικό Τέλος 80%) και μετά την λήξη του άρθρου 11 του Ν. 1069/80, του άρθρου 43 του Ν. 2065/92 και του άρθρου 26 του Ν. 3013/2002. Με την υπ΄ αριθμ. 211/2015 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 2/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης αποφασίσθηκε η διατήρηση του ειδικού τέλους 80% στα τιμολόγια του νερού της επιχείρησης για το 2016. Όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΔΕΥΑΚ, για την υλοποίηση διαχρονικά των έργων Υ-Α με την ίδια συμμετοχή της ΔΕΥΑΚ την δαπάνη αντίστοιχων μελετών και την καταβολή τόκων δανείων που συνήφθηκαν από το Τ.Π.&.Δ για την χρηματοδότηση της ίδιας συμμετοχής στα έργα Υ-Α, επιπλέον από το ειδικό τέλος 80% καταβλήθηκε ποσό 11,5 περίπου εκ. ευρώ που προέρχεται από την εκμετάλλευση της Τηλεθέρμανσης. 

Για το 2017, σύμφωνα πάντα με εκτιμήσεις της ΔΕΥΑ Κοζάνης, το ειδικό τέλος 80% πρέπει να καλύψει δαπάνες για μελέτες, έργα Υ-Α και τοκοχρεολύσιο δανείων ύψους 2.040.201€ συνολικά το οποίο προϋπολογίζεται να είναι στα επίπεδα των ετών 2015, 2016 δηλαδή 1.450.000€ περίπου, τουτέστιν υπολείπεται κατά 590.201€. 

Παράλληλα, προτείνεται να παραμείνουν τα ισχύοντα τιμολόγια της επιχείρησης (όπως έχουν διαμορφωθεί και είναι αμετάβλητα από το 2008) και για το 2017 για την ύδρευση και αποχέτευση στην πόλη της Κοζάνης και στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες της Δημοτικής ενότητας Κοζάνης καθώς επίσης και η ισχύς της υπ΄ αριθμ. 69/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και η σχετική υπ΄ αριθμ. 225/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για την σταδιακή αναπροσαρμογή μέχρι το 2017 των τιμολογίων των Δημοτικών Ενοτήτων (Αιανής – Ελίμειας – Ελλησπόντου – Δημητρίου Υψηλάντη) ώστε να εξομοιωθούν με τα τιμολόγια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης.

Όλα τα παραπάνω θα κληθεί να εγκρίνει, στην ερχόμενη συνεδρίαση, την Δευτέρα 30/1, το δημοτικό συμβούλιο Κοζάνης.

kozan.gr