Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, που παρουσιάζει το θέμα, εγκρίθηκε, με σημερινή ημερομηνία 16/5/2018, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου: «Μετεγκατάσταση του οικισµού Μαυροπηγής στην περιοχή “Ρεµιναλάρ” (δείτε εδώ για ποια ακριβώς περιοχή πρόκειται).

Τα απαιτούµενα έργα υποδοµής
Για την εύρυθµη λειτουργία του νέου οικισµού και την ένταξή του στο περιβάλλον της περιοχής, τα έργα που απαιτούνται να γίνουν είναι:

1) Οδικό δίκτυο
Για την εύρυθµη λειτουργία του νέου οικισµού και για την ένταξή του στην ευρύτερη περιοχή απαιτείται καθορισµός βασικού οδικού δικτύου, διασύνδεση του νέου οικισµού µε το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της περιοχής και εσωτερικό οδικό δίκτυο οικισµού.

2) Ύδρευση
Ο οικισµός προτείνεται να υδροδοτηθεί από το εξωτερικό υδραγωγείο Πτολεµαΐδας που διαχειρίζεται η ∆ΕΥΑΠ. Για την υδροδότηση θα χρησιµοποιηθούν οι υπάρχουσες υποδοµές τροφοδοσίας µε νερό (του υφιστάµενου οικισµού Μαυροπηγής) από το υδραγωγείο Πτολεµαΐδας και διαµέσου αντλιοστασίου που κατασκευάστηκε για τον σκοπό αυτό στη νέα δεξαµενή Ασβεστόπετρας, µε έργο που υλοποιήθηκε πριν από µερικά χρόνια. Η ικανότητα µεταφοράς διατηρείται η ίδια (25 m3 /h), καθότι τα πληθυσµιακά µεγέθη σχεδιασµού δεν διαφοροποιούνται. Τα προτεινόµενα έργα είναι εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης και παροχές, εξωτερικοί αγωγοί, δεξαµενή ύδρευσης,
βοηθητικό αντλιοστάσιο.

3) Αποχέτευση ακαθάρτων
Το αποχετευτικό δίκτυο που προτείνεται να κατασκευαστεί είναι χωριστικό (ανεξάρτητο αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων και οµβρίων υδάτων). Θα συνδέεται µε την ΕΕΛ Πτολεµαΐδας. Θα απαιτηθεί τροποποίηση των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων της ΕΕΛ Πτολεµαΐδας. Επίσης, θα απαιτηθεί η κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του οικισµού καθώς και του εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης µέχρι το αντλιοστάσιο µεταφοράς λυµάτων των οικισµών Ασβεστόπετρας και Άρδασσας
µέχρι την ΕΕΛ Πτολεµαΐδας.

4) Αποχέτευση οµβρίων
Προτείνεται η δηµιουργία δικτύου συλλογής – αποµάκρυνσης οµβρίων που θα οδηγούνται µε φυσική ροή στα παρακείµενα ρέµατα. Κατά την εκπόνηση της προκαταρκτικής µελέτης θα επιλεχθεί ο καταλληλότερος σχεδιασµός, ώστε τα όµβρια να οδηγούνται διαµέσου των αποχετευτικών αγωγών µε ασφάλεια στους τελικού αποδέκτες, προς αποφυγή
πληµµύρων.

5) Ηλεκτροδότηση
Για την ηλεκτροδότηση του οικισµού προτείνεται να κατασκευαστεί δίκτυο µεταφοράς Μέσης Τάσης και δίκτυο διανοµής Χαµηλής Τάσης της ∆ΕΗ. Η εγκατάσταση των µετασχηµατιστών Μέσης Τάσης και τα δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας θα υλοποιηθούν σύµφωνα µε τη µελέτη που θα εκπονήσει η ∆ΕΗ, σύµφωνα µε την µέχρι σήµερα ισχύουσα πρακτική.

6) Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα
Για την εξυπηρέτηση των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του οικισµού προτείνεται να κατασκευαστεί υπόγειο δίκτυο µεταφοράς µε οπτική ίνα και υπόγειο δίκτυο διανοµής.

7) ∆ιαχείριση απορριµµάτων
Θα προκύψουν απορρίµµατα οικιακού τύπου, τα οποία θα πρέπει να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους απορριµµάτων και θα παραλαµβάνονται από τα απορριµµατοφόρα του ∆ήµου.

Σε ότι αφορά την παραγωγή τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων, αναµένεται η παραγωγή αυτή να είναι στα επίπεδα όλων των οικισµών της Περιφέρειας. Θα πρέπει να υπάρχει συνεχής ενηµέρωση των κατοίκων για τη λειτουργία εναλλακτικών συστηµάτων διαχείρισης των υλικών αυτών (π.χ. µπαταρίες, λαµπτήρες εξοικονόµησης ενέργειας κλπ), αλλά και να υπάρχουν σε κατάλληλα σηµεία του οικισµού κάδοι/χώροι για τη συλλογή τους.

∆εν αναµένεται η δηµιουργία τοξικών αποβλήτων.

Σε κάθε περίπτωση, για τυχόν δηµιουργία τοξικών αποβλήτων από εργαστήρια/βιοτεχνίες, είναι αρµοδιόητα του κάθε υπευθύνου αυτού να τα διαχειριστεί κατάλληλα, παραδίδοντάς τα σε αρµόδιο & εγκεκριµένο διαχειριστή τέτοιων αποβλήτων.

Περιγραφή του σχεδίου µετεγκατάστασης
Στόχος της πολεοδόµησης της έκτασης για το νέο οικισµό είναι η δηµιουργία ενός νέου οικιστικού συνόλου, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του υφιστάµενου οικισµού και τη µελλοντική προοπτική του, τις συνθήκες που επικρατούν στη νέα περιοχή µετεγκατάστασης, αλλά και τις περιβαλλοντικές και ενεργειακές αρχές, ώστε να καταστεί ο νέος οικισµός βιώσιµος και ελκυστικός για τους προς µετεγκατάσταση πολίτες.

Το προγραµµατικό µέγεθος πληθυσµού για τον καταρχήν υπολογισµό των αναγκών σε υποδοµές, εκτιµάται ότι κυµαίνεται από 1.000 έως 1.100 κατοίκους και η χωροθέτηση θα γίνει σε µια έκταση 394,25 στρεµµάτων. Ως προγραµµατικό µέγεθος οικοπέδου για κατοικία λαµβάνεται αυτό των 500 τ.µ.. Από την προτεινόµενη
πολεοδοµική οργάνωση προκύπτει ότι στο χώρο που πολεοδοµείται δηµιουργούνται 333 οικόπεδα γενικής κατοικίας.

Τα πολεοδοµικά χαρακτηριστικά της προτεινόµενης λύσης που απορρέουν από την ιδιοµορφία του χώρου και από το βασικό στόχο της δηµιουργίας οικισµού µε βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά είναι:
• Ο πολεοδοµικός ιστός αναπτύσσεται ανατολικά και δυτικά του κεντρικού ρέµατος που διασχίζει τον νέο οικισµό. Οι κεντρικές αρτηρίες οργανώνονται εκατέρωθεν του ρέµατος και ακτινικά σε αυτές διαµορφώνεται ένα ιεραρχηµένο δίκτυο οδών.
• Το κέντρο του οικισµού τοποθετείται κεντροβαρικά του συνόλου του οικισµού µε τη χωροθέτηση σ’ αυτό των βασικών χρήσεων κοινωνικής υποδοµής (διοίκηση, εκπαίδευση, εκκλησία και αναψυχή), κατάλληλα διατεταγµένων.
• Στο χώρο της διοίκησης προτείνεται να κατασκευαστεί ένα κτίριο πολλαπλών χρήσεων που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς επίσης και διοικητικών λειτουργιών (κοινότητα) των κατοίκων.
• Στο χώρο της εκπαίδευσης προτείνεται η κατασκευή κτιρίου νηπιαγωγείου και δηµοτικού.
• Στο χώρο πρόνοιας – υγείας προτείνεται να στεγαστεί περιφερειακό κέντρο υγείας, ένας βρεφονηπιακός σταθµός λόγω οριακού µεγέθους βιωσιµότητας, καθώς επίσης και χώρος ΚΑΠΗ.
• Χώροι αθλητισµού έχουν τοποθετηθεί πλησίον του χώρου εκπαίδευσης. Εκτός του οικισµού προτείνεται να κατασκευαστούν τα γήπεδα των προγραµµατικών µεγεθών.
• Χώροι στάθµευσης τοποθετούνται σε σηµεία αξιοποιήσιµα από όµορες κοινωφελείς χρήσεις (χώρος εκκλησίας, χώρος διοίκησης, χώρος αθλητισµού).
• Οι χώροι εκκλησίας και διοίκησης τοποθετούνται εκατέρωθεν µε ενδιάµεσο χώρο πλατείας µε σκοπό την εκδήλωση κοινών πολιτιστικών δράσεων.
• Κεντρικοί δίδυµοι κυκλικοί κόµβοι γεφυρώνουν το ανατολικό µε το δυτικό τµήµα του οικισµού.
• Τα κοιµητήρια θα τοποθετηθούν εκτός σχεδίου του νέου οικισµού (έχει υποβληθεί ξεχωριστή ΣΜΠΕ για έγκριση).
Οι όροι και περιορισµοί δόµησης θα εξειδικευτούν στο Ρυµοτοµικό Σχέδιο Εφαρµογής της Β΄ Φάσης του έργου.

Ανάπλαση – οριοθέτηση ρεµάτων
Στην περιοχή του νέου οικισµού Μαυροπηγής υπάρχουν υδατορέµατα για τα οποία έχει ξεκινήσει διαδικασία οριοθέτησης και τα οποία λαµβάνονται υπόψη στον πολεοδοµικό σχεδιασµό, όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο Β της παρούσας.
Προτείνονται εργασίες ήπιας παρέµβασης εντός των οριογραµµών των υδατορεµάτων, όπως η αναδιαµόρφωση των πρανών των ρεµάτων µε φυτεύσεις έξω από τη γραµµή πληµµύρας µε κατάλληλα φυτά µετά από ειδική φυτοτεχνική µελέτη.

Οδικό δίκτυο – πρόσβαση
Για την άµεση διασύνδεση του νέου οικισµού µε το υφιστάµενο οδικό δίκτυο, αποφεύγοντας τη διέλευση από το ορυχείο Μαυροπηγής διερευνώνται εναλλακτικές προτάσεις. Η βέλτιστη πρόταση θα υλοποιηθεί µετά από σχετικές αδειοδοτήσεις των αρµόδιων υπηρεσιών.

Το εσωτερικό οδικό δίκτυο του οικισµού ιεραρχείται και προσαρµόζεται στην προτεινόµενη πολεοδοµική οργάνωση, εξυπηρετώντας όλες τις οικιστικές περιοχές και τις χωροθετηµένες χρήσεις. Στη συνολική έκταση των 394,25 στρεµµάτων είναι της τάξης των 12 χλµ, εκ των οποίων τα 9,7 χλµ περίπου αφορούν ασφαλτοστρωµένους δρόµους και τα 2,3 χλµ πεζοδρόµους. Βασικό είναι να εξεταστεί και η βελτίωση της άµεσης σύνδεσης του οικισµού µε τις γειτονικές αστικές περιοχές µέσω ενός καλύτερα οργανωµένου και αποτελεσµατικότερου συστήµατος µέσων µαζικής µεταφοράς.