Η διάθεση, ποσοστού ύψους είκοσι τοις εκατό (20%), δηλαδή συνολικού ποσού σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τριών ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (44.953,65 €) από τα τέλη που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν από το Ελληνικό ∆ηµόσιο για τη χρονική περίοδο : α) από 1/1/2013 έως 31/12/2013, β) από 1/1/2014 έως 31/12/2014 και γ) από 1/1/2015 έως 31/12/2015, από την εκµετάλλευση ενεργών παραχωρήσεων µεταλλείων στον ∆ήµο Σερβίων-Βελβεντού Νοµού Κοζάνης, εντός των ορίων του οποίου διενεργείται η µεταλλευτική δραστηριότητα, εγκρίθηκε, σήμερα Πέμπτη 8/12,  με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών & Ενέργειας. Η παρούσα διάθεση γίνεται αποκλειστικά για την κάλυψη του συνόλου των προϋπολογισµών συγκεκριµένων έργων, που προγραµµατίζονται από τον ∆ήµο Σερβίων-Βελβεντού και χρηµατοδοτούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 176 του Μεταλλευτικού Κώδικα.

kozan.gr