Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, που παρουσιάζει τη συγκεκριμένη εξέλιξη, το Υπουργείο Υγείας, με σημερινή (25/7) απόφαση του Υπουργού Π. Πολάκη, ενέκρινε τη “Σκοπιμότητα” για την εκπόνηση της μελέτης και την υλοποίηση του έργου: «Προσθήκη νέας πτέρυγας Χειρουργικού και Παθολογικού τομέα στο “Μαμάτσειο” Νοσοκομείο Κοζάνης».

 Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (12.500.000,00€).  Ο ακριβής προϋπολογισμός θα προκύψει μετά την εκπόνηση των Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Η/Μ Μελετών και των τευχών δημοπράτησης.  Η προεκτιμώμενη δαπάνη της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων πενήντα επτά ευρώ και τριανταπέντε λεπτών (3.830.057,35€), συμπεριλαμβανομένων Απροβλέπτων και Φ.Π.Α (24%).  Η μελέτη και το έργο θα δημοπρατηθούν μετά από την ένταξή τους στο Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020.

kozan.gr