Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) την Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018 και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση ή μη του από 27.07.2018 Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών και κατακύρωση, για την «Παραγωγή πρωτογενούς υλικού – τουριστικών οδηγών, εκτυπώσεις και αναμνηστικά δώρα» προϋπολογισμού 43.400,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 118/2018.

  1. Έγκριση ή μη του από 24.07.2018 Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών για την «Προμήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών» προϋπολογισμού 199.910,32 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 5/2018.

  1. Έγκριση ή μη του από 31.07.2018 Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔΜ) εκτέλεσης της «Μελέτης φύτευσης κοινοχρήστων χώρων οικισμού Κλείτου» προϋπολογισμού 11.549,09 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 94/2018.

  1. Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 74.394,99 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 164/2018.

  1. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 380/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης σχετικά με την αγωγή του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ κατά του πρώην Δήμου Ελλησπόντου και ήδη του Δήμου Κοζάνης.

  1. Έγκριση ή μη για νομική στήριξη της κ. Αθανασιάδου Χρυσούλας του Θεοδώρου Αντιδημάρχου Κοζάνης ενώπιον του Πταισματοδίκη Κοζάνης.

  1. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.