Για πρώτη φορά στο νομό της Κοζάνης, το ΕΛΚΕΔΙΜ σε αποκλειστική συνεργασία με δημόσιο φορέα και συγκεκριμένα  το  Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών , θα υλοποιήσει πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων διάρκειας 160 ωρών.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης αποτελεί μια ολοκληρωμένη προετοιμασία που οδηγεί σε εξασφαλισμένη ΕΠΙΤΥΧΙΑ στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αφορά όλους  τους εκπαιδευόμενους που δεν έχουν επαγγελματική εμπειρία 150 ωρών καθώς εξασφαλίζεται η δυνατότητα απευθείας συμμετοχής τους στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ με την εγγραφή τους στο μητρώο Εκπαιδευτών ΕΚΠΑ-ΕΛΚΕ.

Επιπλέον παρέχεται και Βεβαίωση Επιτυχούς ολοκλήρωσης και Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στο θεματικό αντικείμενο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων», από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών που μοριοδοτείται στις επιλογές εκπαιδευτών Δημοσίων ΙΕΚ, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και Διευθυντών ΙΕΚ κλπ.

Περισσότερες πληροφορίες  2461027001 & http://elkedimkozani.wixsite.com/elkedimkozani/ekpa

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.