Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. 10η Τροποποίηση – αναμόρφωση ή μη του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2018.

  1. Έγκριση ή μη του από 17.10.2018 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για τις «Εργασίες αποχιονισμού – αντιμετώπιση θεομηνιών 2018-2018 Δ.Ε. Κοζάνης» προϋπολογισμού 71.869,16 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

  1. Έγκριση ή μη του από 29.10.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργο «Βελτίωση & εκσυγχρονισμός αντλιοστασίων άρδευσης & οικισμών» προϋπολογισμού 235.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 186/2018.

  1. Έγκριση ή μη του από 01.10.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργο «Επισκευές και βελτιώσεις υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων» προϋπολογισμού 350.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 187/2018.

  1. Αποδοχή ή μη δωρεάς ποσού 1.000,00 από την εταιρεία «ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.» ως χορηγία για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 2018 -2019 του Δήμου Κοζάνης.

  1. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.