Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου «Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο», (σύμφωνα με την αριθμ. 5954/2014 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1807 Β΄), την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.55004/15/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ2049 Β΄), την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.62149/2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 2742 Β΄) και την 3-2-2017 ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας,

ΚΑΛΕΙ τους υποψήφιους κατατασσόμενους καταρτιζόμενους στο τμήμα Γ΄ εαρινού εξαμήνου εκπαιδευτικού έτους 2016-17 της ειδικότητας ΒΟΗΘΟΣ ΝOΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ.

Να υποβάλλουν αιτήσεις από 06 έως 15 Φεβρουαρίου 2017 στη γραμματεία του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του Γ Ν ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» που βρίσκεται απέναντι από το Νοσοκομείο Μαματσίου 6 Κοζάνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-14:00.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461352813 κ. Καλώτα Μ. και στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου www. mamatsio.gr

Δικαιολογητικά για την κατάταξη Γ΄ Εξάμηνο

1. Αίτηση (ονομαστικά στοιχεία, το ΑΜΚΑ, και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου, συμπληρώνεται στη γραμματεία του ΔΙΕΚ).

2. Πτυχίο αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ B΄ κύκλου, ΤΕΛ και ΕΠΛ συναφούς ειδικότητας.

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο. Σε περίπτωση έλλειψης Πιστοποιητικό Δήμου.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία τουλάχιστον 120 ημερομισθίων του υποψήφιου στην ειδικότητα εγγραφής εάν υπάρχει.