Άιντι κίντσαμι!

Αύριο Τσικνοπέμπτ’ βγείτι, πιείτε κι… γ……..τι (όσ’ μπορείτι…)

Σας καρτερούμι,

τουν καρνάβαλου σεργιανούμι

στα Σερβιώτκα τα στινά.

Μιάμση ώρα ραντιβού στ’ Αντρίκου την οδού, στου Πολιτστικό μπρουστά θα κινήσουμι γερά.

Τσικνίστι του, γιατί χανόμαστι!

Η Καρναβαλοεπιτροπή Σερβίων