Διακοπή της κυκλοφορίας των οχηµάτων, απαγόρευση στάσης και στάθµευσης, στην οδό 3ης Σεπτεµβρίου, από το ύψος της οδού ∆αβάκη έως την οδό Λ.Α. Παπανδρέου από τις ώρες 15.30 έως 17.30 (παιδικός φανός) και 19.30 έως 24.00 την Πέµπτη 16-02-2017 για το φανό « Πηγαδ’ απ’του Κεραµαριό». Απαγορεύεται η στάση και η στάθµευση στην οδό ∆αβάκη στο δεξί µέρος του οδοστρώµατος από το ύψος της οδού 3ης Σεπτεµβρίου έως την οδό Ψαρρών κατά τις ώρες 15.00 έως 24.00. Η στάση των ΑΣΤΙΚΩΝ – ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ Λεωφορείων θα µεταφερθεί στην οδό ∆αβάκη µετά τη συµβολή µε την οδό ∆οξάτου.

— Διακοπή της κυκλοφορίας των οχηµάτων στην οδό Κ.Παλαµά από το ύψος της οδού Γ.Τιόλη έως και το ύψος της Κ.Γκέρτσου. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχηµάτων στην οδό Πλαταιών από το ύψος της οδού Κ.Γκέρτσου έως τη διαστάυρωση των οδών Γ.Τιόλη και Κ. Παλαµά την Παρασκευή 17-02-2017 και ώρες 19.30 έως 24.00 για το φανό «Γιτιά».

— Διακοπή της κυκλοφορίας, απαγόρευση στάσης και στάθµευσης των οχηµάτων στην οδό Χειµάρας από το ύψος της οδού Μ.Φωτίου µέχρι τη συµβολή της µε την οδό Ι.Τράντα, την διακοπή κυκλοφορίας οχηµάτων στην οδό Ζαλόγγου, από τη συµβολή της µε την οδό Χ.Μεγδάνη έως τη συµβολή της µε την οδό Χειµάρας, το Σάββατο 18-02-2017 και 2 ώρες 16.00 έως 24.00 για το φανό «Μπουντανάθκα».

— Διακοπή της κυκλοφορίας,  απαγόρευση στάσης και στάθµευσης των οχηµάτων στην οδό Κύπρου από το ύψος της οδού Μπιζανίου µέχρι τη συµβολή της µε την οδό Στρατηλατών, την διακοπή κυκλοφορίας οχηµάτων στην οδό Ανδρονίκου, από τη συµβολή της µε την οδό Νιούλη έως τη συµβολή της µε την οδό Κύπρου, την ∆ευτέρα 20-02- 2017 και ώρες 16.00 έως 24.00 για το φανό «Αι ∆ηµήτρη».

— Διακοπή της κυκλοφορίας, απαγόρευση στάσης και στάθµευσης των οχηµάτων στην οδό Αριστοτέλους και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας από τη συµβολή της µε την οδό 11ης Οκτωβρίου έως τη συµβολή της µε την οδό Καµβουνίων την Τετάρτη 22- 02-2017 και ώρες 16.00 έως 24.00 για το φανό «Αριστοτέλης».

— Διακοπή της κυκλοφορίας, απαγόρευση στάσης και στάθµευσης των οχηµάτων στην οδό Κορυτσάς από το ύψος της οδού Ζ.Γιαχνίκα έως τη διασταύρωση της µε την οδό Ηπείρου την Πέµπτη 23-02-2017 και ώρες 16.00 έως 24.00 για το φανό «ΣΚ’ΡΚΑ».  Η κυκλοφορία των οχηµάτων από την οδό Γράµµου και οδό Καραλιβάνου θα έχουν υποχρεωτική πορεία στην οδό Ηπείρου προς οδό Φόρη. Τα οχήµατα µε κάθοδο από την οδό Αηλιόστρατας θα έχουν υποχρεωτική πορεία στην οδό Ηπείρου προς οδό Φόρη.

— Διακοπή της κυκλοφορίας οχηµάτων το Σάββατο 25-02-2017 και ώρες 18.00 έως 24.00 για το φανό «Λάκκους τ’Μάγγαν» στις εξής οδούς: α) στην οδό Φον Κοζάνη από τη συµβολή της µε την οδό Οµήρου έως τη συµβολή της µε τις οδούς Χαλκιδικής-Καστοριάς-Βουλγαροκτόνου. β) στην οδό Χαλκιδικής από τη συµβολή της µε την οδό Αργυροκάστρου έως τη συµβολή της µε την οδό Καστοριάς. γ) στην οδό Καστοριάς από τη συµβολή της µε τις οδούς Χαλκιδικής-Φον Κοζάνης έως τη συµβολή της µε την οδό Χατζηκωνσταντίνου. δ) Την απαγόρευσης στάσης και στάθµευσης οχηµάτων το Σάββατο 25-02-2017 από 18.00 έως 24.00 στην οδό Καστοριάς από τη συµβολή της µε την οδό Αργυροκάστρου- Βουλγαροκτόνου, έως τη συµβολή της µε την οδό Χατζηκωνσταντίνου και στην οδό Οµήρου από τη διαστάυρωση της µε την οδό Φον Κοζάνης, έως τη διασταύρωση της µε την οδό ∆ηµοκρατίας. ε) Την αλλαγή κατευθυνσης στην οδό Οµήρου και τη µονοδρόµησή της µε κατεύθυνση από την οδό Φον Κοζάνη προς την οδό ∆ηµοκρατίας.  Η κυκλοφορία θα γίνεται µέσω παρακαµπτηρίων δηµοτικών οδών µε την υποβοήθηση της Τροχαίας Κοζάνης και κατάλληλης σήµανσης.