Την Προεδρία του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (I BEC) ανέλαβε, χθες, ύστερα από τη Γενική Συνέλευσή του Δ.Σ., που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου & Δ. Μακεδονίας, Βασίλης Μιχελάκης.

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (ΔΚΠ) προωθεί τη συνέργεια δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και επιστημονικής κοινότητας σε θέματα αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων και αρμονικής κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και σε άλλες ενδιαφερόμενες χώρες. Αυτό το επιτυγχάνει μέσω συμφώνων συνεργασίας τα οποία καθορίζουν τις διεθνείς δράσεις του ΔΚΠ ως διεθνούς οργανισμού στις χώρες αυτές.

Συγκεκριμένα, το Δ.Κ.Π. αποσκοπεί:

  • στην επιστημονική υποστήριξη των δομών δημόσιας διοίκησης για τον σχεδιασμό και υλοποίηση στρατηγικών και πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο,
  • στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του επιχειρηματικού τομέα μέσω ορθολογικής αξιοποίησης των φυσικών πόρων στις παραγωγικές διαδικασίες και δραστηριότητες, και
  • στην αειφόρο διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

Καινοτόμες δράσεις επιχειρησιακής μεταφοράς τεχνογνωσίας, εξειδικευμένης κατάρτισης-έξυπνης εξειδίκευσης, δικτύωσης, τεχνολογικής και επιστημονικής υποστήριξης σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος θέτουν το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος στην αιχμή του δόρατος ως εστιακό σημείο διατομεακής και διασυνοριακής συνεργασίας.

Βασική του αποστολή είναι τα μέγιστο δυνατό όφελος προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Εταίροι του I BEC είναι: η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, η Αποκεντρωμένη Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης – Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, ο Δήμος Λαγκαδά, ο Δήμος Δέλτα, ο Δήμος Ωραιοκάστρου και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Επιτροπή Ερευνών.