Κατά την πραγματοποίηση των εκσκαφών θεμελίωσης στα κτίρια Εκπαίδευσης, των εκσκαφών των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης και των λοιπών διαμορφώσεων τους, στο έργο ανέγερσης της Πανεπιστημιούπολης Δ. Μακεδονίας, στην ΖΕΠ, στην Κοζάνη, βρέθηκαν έγκοιλα (κενά). Η φύση του εδάφους (ασβεστολιθικό) αυξάνει την πιθανότητα ύπαρξης τέτοιων εγκοίλων.

Για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με τη θεμελίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης κρίθηκε απαραίτητη η λεπτομερής Γεωφυσική Έρευνα στην επιφάνεια θεμελίωσης των κτηρίων, προκειμένου να διαπιστωθεί επαρκώς η ύπαρξη ή μη εγκοίλων. Τα συμπεράσματα της έρευνας θα ληφθούν υπόψη κατά την πραγματοποίηση των εργασιών θεμελίωσης όλων των κτηρίων συμβάλλοντας στην ασφάλεια των κατασκευών από σκυρόδεμα. Το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος/ΔΤΕ της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας ζήτησε την επιστημονική συμβολή του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ από το οποίο είχαν πραγματοποιηθεί και οι αρχικές γεωφυσικές έρευνες στο γήπεδο της Πανεπιστημιούπολης. Μετά από αυτοψία και λήψη αρχικών στοιχείων από το τμήμα Γεωλογίας υποβλήθηκε πρόταση Γεωφυσικής Έρευνας στις επιφάνειες θεμελίωσης των κτηριακών εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης. Σύμφωνα με την πρόταση απαιτείται έγκριση δαπάνης 18.600,00€ συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης του Φ.Π.Α 24%. Για την υλοποίηση της παραπάνω γεωφυσικής έρευνας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, θα υλοποιηθεί σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, με συμβαλλόμενα μέρη την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

kozan.gr