Προς αποκατάσταση της αλήθειας, σχετικά με το υπ’ αριθμ. 420/08.11.2012 τιμολόγιο που εκδόθηκε από τον Ισαάκ Ελευθεριάδη, Γεωλόγο ΕΔΕ, προς το Δήμο Κοζάνης και αφορά σε εξαγωγή αντλητικού – επισκευή και επανατοποθέτηση του στη γεώτρηση στην Τοπική Κοινότητα Λευκοπηγής, ποσού 2.829,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και το οποίο παρουσιάστηκε μαζί με τη σύμβαση του Δήμου Κοζάνης στον προβολέα (προτζέκτορα), στη Γενική Συνέλευση της 13ης Δεκεμβρίου 2018 που συγκάλεσε η Επιτροπής Άρδευσης Τοπικής Κοινότητας Λευκοπηγής, αποτελούμενη από την Πρόεδρο της Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικής Ανάπτυξης Κοζάνης Χρύσα Αθανασιάδου, το μέλος και μέλος του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Λευκοπηγής Κωνσταντίνο Βόμβα και το μέλος – υδρονομέα Βασίλειο Πάσχο, παρουσία του Δημάρχου Κοζάνης, των Αντιδημάρχων και ενώπιον των Δημοτών της Λευκοπηγής, με την αναφορά της ανωτέρω Επιτροπής ότι το συγκεκριμένο τιμολόγιο εξοφλήθηκε το έτος 2012 από το Δήμο Κοζάνης πρέπει να διορθωθεί στο ορθό και αληθές ότι το συγκεκριμένο τιμολόγιο εξοφλήθηκε από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Λευκοπηγής Ευάγγελο Ζαμίχο και από 23 ιδιοκτήτες – καλλιεργητές που κατέβαλαν από 50,00 ευρώ έκαστος και ουδέποτε ο Δήμος Κοζάνης το εξόφλησε ή έδωσε τα χρήματα στους ως άνω που επιβαρύνθηκαν με την εξόφλησή του γι’ αυτό άλλωστε και το τιμολόγιο αυτό βρίσκεται στην κατοχή του Ευάγγελου Ζαμίχου και ο Δήμος Κοζάνης δεν έχει εκδώσει ένταλμα πληρωμής μέχρι σήμερα.

Τέλος το υπ’ αριθμ. 415/06.08.2012 τιμολόγιο που επίσης εκδόθηκε από τον Ισαάκ Ελευθεριάδη, ποσού 2.829,00 ευρώ, και εξοφλήθηκε από το Δήμο, αφορά σε εργασίες καταγραφής υδροληψίας νερού του Δήμου Κοζάνης και ουδεμία σχέση έχει με τις εργασίες που αναφέρονται στο ανωτέρω υπ’ αριθμ. 420/08.11.2012 τιμολόγιο που εξέδωσε ο ίδιος.

Η Επιτροπή Άρδευσης (Πρόεδρος και μέλη αυτής) της Τοπικής Κοινότητας Λευκοπηγής, όφειλε, ως δεσμεύτηκε προφορικώς και συμφωνήθηκε προσέτι κι ενώπιον του Δημάρχου Κοζάνης, σε κατ ιδία συνάντησή μας, διά του κ. Κωνσταντίνου Βόμβα (μέλους της ανωτέρω επιτροπής), να εκδώσει και να δημοσιεύσει τη σχετική ανακοίνωση στα ΜΜΕ Κοζάνης (έγγραφο και ηλεκτρονικό τύπο) προς αποκατάσταση της αλήθειας έτσι ώστε το ελάχιστο που μπορούσε να πράξει ήταν να εκφράσει την δημόσια συγγνώμη της προς εμάς.

Όμως, από τότε, ήτοι από τη μεταξύ ημών συμφωνία για τη δημοσίευση της δημόσιας ανακοίνωσης παρήλθε μήνας και παρά τις οχλήσεις μας προς την Επιτροπή Άρδευσης και τον κ. Κωνσταντίνο Βόμβα αυτοί μας αγνοούν.

Συνεπεία της ανωτέρω, ακατανόητης και αδικαιολόγητης για εμάς στάσης της, δηλαδή με το να μην δημοσιεύει ανακοίνωση συγγνώμης, τα ονόματά μας, του μεν πρώτου Ευάγγελου Ζαμίχου Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Λευκοπηγής, του δε δεύτερου Ισαάκ Ελευθεριάδη Γεωλόγου ΕΔΕ, διασύρονται καθημερινώς δημόσια, καθώς οι συμπολίτες μας εσφαλμένως θεωρούν ότι, ο μεν Ευάγγελος Ζαμίχος δεν επέστρεψε στους καλλιεργητές τα χρήματα που του έδωσαν, ο δε Ισαάκ Ελευθεριάδης εισέπραξε δύο φορές για το ίδιο έργο, ήτοι από τον Ευάγγελο Ζαμίχο και τους καλλιεργητές και από τον Δήμο. Κάτι όμως που δεν ισχύει σύμφωνα με τα ανωτέρω γιατί το συγκεκριμένο τιμολόγιο ΔΕΝ το εξόφλησε ο Δήμος Κοζάνης.

Μετά τα ανωτέρω, σε εμάς τους δύο, δημιουργούνται προβληματισμοί και ερωτήματα και ειδικότερα :

  1. Για ποιο λόγο η Επιτροπή Άρδευσης της Τοπικής Κοινότητας Λευκοπηγής καθυστερεί την δημοσίευση της συμφωνηθείσας ανακοίνωσης που σκοπό είχε να καθαρίσει τα ονόματά μας από τον δημόσιο διασυρμό που υπέστημεν.

  2. Πως το επίμαχο τιμολόγιο που έχει στην κατοχή του ο κ. Ευάγγελος Ζαμίχος βρέθηκε στα χέρια του κ. Κωνσταντίνου Βόμβα και της Επιτροπής Άρδευσης και παρουσιάστηκε στην Γ.Σ. ως δήθεν εξοφλημένο από τον Δήμο Κοζάνης.

Αυτά για να γνωρίζει ο κόσμος της αλήθεια και πλέον επιφυλασσόμαστε για τις επόμενες νομικές ενέργειές μας.

Κοζάνη, 08.03.2019.

Ευάγγελος Ζαμίχος

Πρόεδρος Τ.Κ. Λευκοπηγής

Ισαάκ Ελευθεριάδης

Γεωλόγος ΕΔΕ