Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ AXON σε αποκλειστική συνεργασία για το νομό Κοζάνης με το ΚΕΚ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και το ΚΕΚ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΤΡΕΩΣ ΚΔΒΜ2, διοργανώνει σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα σεμινάρια 105 ωρών για τη συμμετοχή όλων των πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ σε Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων.
Το κάθε σεμινάριο θα φέρει τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου και περιλαμβάνει :

  • 65 ώρες Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης
  • 35 ώρες Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης
  • 5 ώρες Εκπαίδευση Δια Ζώσης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΠΠΕΠ , όλοι όσοι είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων ή σε άλλα Μητρώα Εκπαιδευτών (π.χ. ΛΑΕΚ) και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών φορέων που ανήκουν στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, δικαιούνται να συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης.
Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι εκτός του σεμιναρίου, ο υποψήφιος πρέπει να φροντίσει
ο ίδιος να ενταχθεί πριν τις εξετάσεις σε ένα μητρώο εκπαιδευτών όπως για παράδειγμα το ΛΑΕΚ, που η διαδικασία είναι εύκολη.

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν:

  • Απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής

  • Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία

  • Εκπαιδευτές Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης

  • Όσοι θέλουν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων (π.χ. ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ)

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το σεμινάριο αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή του υποψήφιου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης και την ένταξή του στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ. Η ένταξη αυτή αποτελεί και τη μόνη επιλογή για να είναι κάποιος εισηγητής σε σεμινάρια που απαιτούν πιστοποιημένους εκπαιδευτές (παράδειγμα VOUCHER).
Έχει πολύ μεγάλη απήχηση σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων συναφών με την εργασία και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (π.χ. Οικονομία, Πληροφορική, Ξένες Γλώσσες κ.α.), αλλά και πτυχιούχους σε κλάδους αιχμής (π.χ. Τουρισμός, Αγροτικά κ.α.).

Επίσης ο πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων:


α) Προηγείται σε τυχόν προσλήψεις προσωπικού σε δομές που ασχολούνται με την Εκπαίδευση Ενηλίκων, όπως τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα ΙΕΚ, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων κλπ.


β) Έχει επιπλέον μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών ΙΕΚ και ΣΔΕ .


γ) Υπάρχει ψηφισμένη διάταξη ότι για να διδάξει κάποιος σε πάσης φύσεως σεμινάρια ή προγράμματα που αφορούν ενήλικες θα πρέπει να είναι ενταγμένος στο παραπάνω μητρώο (ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ κλπ). Είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα εφαρμοστεί γιατί είναι Ευρωπαϊκή Οδηγία.

Πληροφορίες – εγγραφές: Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Axon

Βενιζέλου 9 Κοζάνη

Αμύντα 1 Πτολεμαΐδα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461049400 2μ.μ. – 9μ.μ.

www.dks.edu.gr