1. Kα Ζωή Γκερεχτέ, καταρχάς πείτε μας ποιοι είναι οι υποψήφιοι δικαιούχοι για τις δράσεις του τοπικού προγράμματος Leader CLLD, για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα; Σε ποιους επαγγελματικούς κλάδους απευθύνεται το πρόγραμμα κι αν αφορά, μόνο, υφιστάμενες επιχειρήσεις ή και νέες;

Υποψήφιοι δικαιούχοι για τις πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα του προγράμματος CLLD/LEADER, είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υφιστάμενες ακόμη και υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την  ίδρυση, την επέκταση αλλά και τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στους παρακάτω τομείς :

 • της μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων,
 • του τουρισμού (καταλύματα, χώροι εστίασης και αναψυχής, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, κλπ),
 • της βιοτεχνίας, οικοτεχνίας, εμπορίου
 • της παροχής υπηρεσιών

Το πρόγραμμα δεν ενισχύει την πρωτογενή παραγωγή.

2. Πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η διαδικασία της προετοιμασίας του φακέλου υποβολής έγκρισης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μπορεί κάποιος ιδιώτης να αναλάβει τη διαδικασία μόνος του ή χρειάζεται να απευθυνθεί σε κάποιο εξειδικευμένo γραφείο;

Όπως για τα περισσότερα προγράμματα πλέον, απαιτείται η σύνταξη και η υποβολή της αίτησης στήριξης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), όπως και η συγκέντρωση αρκετών δικαιολογητικών. Εάν ο υποψήφιος έχει τις απαιτούμενες γνώσεις θα μπορούσε και μόνος του να προετοιμάσει το φάκελο υποψηφιότητας, π.χ. μια υφιστάμενη και οργανωμένη επιχείρηση. Στις περισσότερες όμως των περιπτώσεων αναλαμβάνουν την διαδικασία αυτή εξειδικευμένα γραφεία. Επιπρόσθετα στις περισσότερες των περιπτώσεων, εφόσον βέβαια περιλαμβάνονται κτιριακές εγκαταστάσεις, απαιτείται η υποβολή αρχιτεκτονικών σχεδίων και συνεπώς η αναγκαιότητα ειδικού συνεργάτη είναι επιβεβλημένη.

3. Το πρόγραμμα δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και την ενίσχυση των δεξιοτήτων του. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, δώστε μας κάποια παραδείγματα.

Για πρώτη φορά το πρόγραμμα LEADER περιλαμβάνει και την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, μεταφοράς γνώσεων και ανταλλαγής εμπειριών. Δίνεται λοιπόν μια ευκαιρία στους δικαιούχους που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα για την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου αλλά και άλλους, να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους μέσα από την κατάρτιση σε συγκεκριμένη θεματολογία, να διευρύνουν τις γνώσεις τους μέσω της  ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών με άλλες περιοχές, να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας και της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων, αλλά και να δοκιμάσουν σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα νέες μεθόδους παραγωγής.

4. Ποιο είναι το χρηματικό όριο υποβολής μια πρότασης και πείτε μας αν υπάρχει κάποιο προαπαιτούμενο που να αποδεικνύει ότι υπάρχει το 50% του κεφαλαίου της πρότασης ή αν αρκεί ο υποψήφιος δικαιούχος να υποβάλλει μια υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει τα χρήματα αυτά.

Για τις περισσότερες υποδράσεις το μέγιστο όριο υποβολής πρότασης είναι οι 600.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ανάλογα με την υποδράση και την Νομική βάση (Κανονισμός Ε.Ε.), το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται από 40% έως και 65%. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους ή και δάνειο ή και συνδυασμό τους. Για την απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής αρκεί ο δικαιούχους σε πρώτη φάση να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση.  Σε περίπτωση ένταξης, όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, θα ακολουθήσει αντίστοιχη αύξηση κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής γίνεται κατά την υλοποίηση της επένδυσης κατά την οποία ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει εξοφλημένα παραστατικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία.

5. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 13/3 κι ολοκληρώνεται στις 20/5. Υπάρχει μέχρι στιγμής ενδιαφέρον;

Υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον για το πρόγραμμα LEADER, λόγω και της μεγάλης αναμονής για την έναρξή του. Επιπρόσθετα, λόγω της αμεσότητας και της ομαλής και άμεσης εκταμίευσης της επιδότησης.  

6. Eπειδή το πρόγραμμα είναι κοινό στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Γρεβενών, σε περίπτωση που εξαντληθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος, θα μπορέσουν να καλυφθούν οι επιπλέον προτάσεις προς ένταξη ή θα απορριφθούν;

Ήδη έχουν γίνει ενέργειες από την ΑΝΚΟ για αύξηση της δημόσιας δαπάνης του προγράμματός μας και η εκτίμησή μας είναι ότι η Δημόσια δαπάνη δηλ. το διαθέσιμο ποσό για επιδότηση από 3,9 εκ € θα ανέλθει τουλάχιστον στα 6,00εκ €.

7. Από την εμπειρία σας, από τα αντίστοιχα προγράμματα Leader, τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι δικαιούχοι κατά την υποβολή των προτάσεών τους;

Παραθέτω τα παρακάτω :

  • να επισκεφθούν την ΑΝΚΟ και να πάρουν την πλήρη πληροφόρηση από τα στελέχη της ΟΤΔ, στη συνέχεια σε συνεργασία με τον σύμβουλό τους να μελετήσουν τις προϋποθέσεις και τους όρους του προγράμματος,
  • να αποφασίσουν, με βάση τις δυνατότητές τους (οικονομικές, γνώσεων, κατάρτισης, εμπειρίας), το είδος και το ύψος του επενδυτικού σχεδίου,
  • να επισκεφθούν παρεμφερείς επενδύσεις αλλά και προμηθευτές εξοπλισμού ώστε να αποκτήσουν γνώσεις για το αντικείμενο στο οποίο θα επενδύσουν
  • να μη διστάζουν να μας υποβάλλουν ερωτήματα, ώστε να βρίσκεται πάντα η κατάλληλη και επωφελής λύση.
  • πριν την καταληκτική ημερομηνία να είναι βέβαιοι ότι έχουν συγκεντρώσει το σύνολο των αναγκαίων δικαιολογητικών.

8. Πότε θα προκηρυχθεί, πάντα στο πλαίσιο του προγράμματος Leader, η πράξη για την «Aλιεία», που  αφορά την παραλίμνια ζώνη και τι είδους κλάδους – πράξεις επιχειρήσεων θα αφορά;

Η εκτίμησή μας είναι ότι μετά το καλοκαίρι θα προκηρυχθεί και το πρόγραμμα Αλιείας. Η έναρξη της διαδικασίας προκήρυξης εξαρτάται από το Υπουργείο και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών.

 Οι Ενδεικτικές δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα που έχουμε συμπεριλάβει στο πρόγραμμά μας είναι :

 • παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια και μεταποίηση της τοπικής αλιευτικής παραγωγής στην κατεύθυνση της αύξησης της τοπικά παραγόμενης προστιθέμενης αξίας
 • μικρές βιοτεχνικές μονάδες – οικοτεχνίες που έχουν σχέση με τον τομέα της αλιείας (κατασκευή ειδικών κουτιών συντήρησης αλιευμάτων, εργαστήριο παραγωγής πάγου, επιχείρηση κατασκευής διχτυών και άλλων εργαλείων), αλλά     και άλλες πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανάδειξη της τοπικής στρατηγικής.
 • επιχειρήσεις συντήρησης και επισκευής αλιευτικών σκαφών, μηχανών και γενικότερα εξοπλισμού αλιείας
 • εμπορικές δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία (ιχθυοπωλείο, εμπόριο αλιευτικού εξοπλισμού, είδη αλιείας, σπορ, κλπ)
 • δημιουργία επιχειρήσεων οργάνωσης δραστηριοτήτων εναλλακτικών μορφών τουρισμού και δραστηριοτήτων οργάνωσης επισκέψεων, ξενάγησης και ψυχαγωγίας, επιχειρήσεις με αντικείμενο τα σπορ και την ψυχαγωγική αλιεία,
 • ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό χώρων εστίασης, αναψυχής και  υποδομές διανυκτέρευσης
 • αντικατάσταση των μηχανών στα αλιευτικά σκάφη των επαγγελματιών αλιέων.

   Δικαιούχοι μπορούν να είναι αλιείς καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα ή δραστηριοποιούνται στην περιοχή αλιείας.

kozan.gr