Υπεγράφη την Δευτέρα 27 Μαΐου 2019 μεταξύ του Αντιδημάρχου Ιωάννη Αριστερίδη, εκπροσώπου του Δημάρχου Εορδαίας  και της εργοληπτικής επιχείρησης «ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»  το συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ».

Το ποσό της Σύμβασης ανέρχεται στα 96.877,17 € με Φ.Π.Α. και η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου (κατασκευή) ορίζεται σε  ογδόντα ημέρες (80) ημέρες από τον ορισμό του επιβλέποντος μηχανικού.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2018.