ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της Πράξης

«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα(του Δήμου Κοζάνης  / Β΄ φάση)

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το πρόγραμμα κατάρτισης ωφελούμενων κοινωφελούς εργασίας

Το πρόγραμμα   περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών.

         Θεματικές ενότητες

 • Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 • Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη, κ.α.
 • Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα

Δεξιότητες πληροφορικής (επιλογή ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων των ωφελουμένων)

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου I

 1. Επεξεργασία Εγγράφου – Word
 2. Υπολογιστικά Φύλλα – Excel
 3. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου II

 1. Επεξεργασία Εγγράφου – Word
 2. Υπολογιστικά Φύλλα – Excel
 3. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)
 4. Παρουσιάσεις- Powerpoint

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου III

 1. Eπεξεργασία Εγγράφου – Word
 2. Υπολογιστικά Φύλλα – Excel
 3. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)
 4. Παρουσιάσεις- Powerpoint
 5. Βάσεις Δεδομένων – Access

    Επιπλέον, παρέχεται πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής μέσω Αναγνωρισμένου Φορέα Πιστοποίησης  ACTA

Η κατάρτιση θα παρέχεται μία φορά την εβδομάδα εντός ωραρίου εργασίας των ωφελούμενων, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες οι ωφελούμενοι θα απασχολούνται στο Δήμο στον οποίο έχουν επιλεγεί.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του ωφελούμενου είναι τα εξής:

1) Βεβαίωση από τον Δήμο ότι απασχολείται στο συγκεκριμένο Δήμο στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 10/2016 πρόσκλησης του ΟΑΕΔ

2) Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου

3) Τον Αριθμό της αίτησης συμμετοχής στη Δράση

 KEK VOLTEROS

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ  ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Πληροφορίες: 2461028197 – 6977235113

Mail:[email protected]

www.iekvolteros.gr