Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 παρ. 2 « Περί κύρωσης του Κ.Ο.Κ, όπως
τροποποιήθηκε με Ν. 3542/2007 και Ν.4313/2014».
2. Την υπ’ αριθ. 48082/17/379885 από 23-02-2017 αναφορά-πρόταση του Τ.Τ.
Πτολεμαΐδας.
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού λόγω εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια των εορτών της Καθαράς Δευτέρας στην Τοπική Κοινότητα Δροσερού,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1
ο
α. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης παντός οδικού οχήματος στην
πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Δροσερού, από το κρεοπωλείο Παππά έως την οικία της
ΣΕΒΑΣΤΟΥ Ζαφείρως, από την 12.00’ ώρα έως την 18.00’ ώρα της 27-02-2017.
β. Η κυκλοφορία των οχημάτων δεν θα διακόπτεται αλλά θα διεξάγεται μέσω τοπικών
δημοτικών-κοινοτικών οδών.
ΑΡΘΡΟ 2
ο
Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 420 του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.
2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το
Ν. 3542/2007 και το Ν.4313/2014, αφού πρώτα τοποθετηθεί η κατάλληλη σήμανση και
ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα με μέριμνα του Τ.Τ. Πτολεμαΐδας.
ΑΡΘΡΟ 3
ο
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει με την δημοσίευση της σύμφωνα με το άρθρο 109 του
Ν.2696/1999 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» την τοποθέτηση σχετικής
σήμανσης, και την ρύθμιση της κυκλοφορίας με τροχονόμους.