Παρακαλείσθε  όπως  προσέλθετε  σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο  Δημοτικό κατάστημα  (Πλ. Τσιστοπούλου 5, Σιάτιστα) στις  5 Μαρτίου 2017,  ημέρα  Κυριακή   και  ώρα  13.00 π.μ.,  προκειμένου  να διεξαχθεί  η  προβλεπόμενη  από  τα  άρθρα  64  και  74  του  Ν.  3852/2010,  Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού  Συμβουλίου – Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών  μελών της Οικονομικής Επιτροπής – Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.-