ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων [δύο (2) ατόμων της ειδικότητας ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-6ωρη ημερήσια) και ενός (1) ατόμου της ειδικότητας ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ (ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-7ωρη ημερήσια)], χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.) Α.Ε., που εδρεύουν στους Νομούς Κοζάνης. Πέλλας και Γρεβενών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 2 ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
  • 1 ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως (από 09.00 έως 14.00), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε ένα από τα παρακάτω Ταχυδρομικά Καταστήματα:

  • Κατάστημα Σερβίων, Κ. Κάρπου 12 – 505 00 ΣΕΡΒΙΑ, τηλ: 24640 21591

Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 65/2016, υπόψη κ. Ι. Λάσπα

  • Κατάστημα Άρνισσας, – 580 02 ΑΡΝΙΣΣΑ, τηλ: 23810 31033

Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 65/2016, υπόψη κ. Δ. Τζολάκη

  • Κεντρικό Κατάστημα Γ ρεβενών, Γ. Μπουσίου 28 – 511 00 ΓΡΕΒΕΝΑ, τηλ: 24620 84053

Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 65/2016, υπόψη κ. Α. Κατσαντώνη

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη