Σύμφωνα με τις αναλυτικές αρμοδιότητες του κάθε Αντιδημάρχου στο Δήμο Κοζάνης, που παρουσίασε πρώτο το kozan.gr (δείτε εδώ) ,ο Γεώργιος ∆ουγαλής, Αντιδήμαρχος όλων των ∆.Ε του ∆ήµου Κοζάνης (∆.Ε. Αιανής, ∆.Ε. Ελίµειας, ∆.Ε. Ελλησπόντου, ∆.Ε. ∆ηµητρίου Υψηλάντη και ∆.Ε. Κοζάνης (πλην της Κοινότητας Κοζάνης), θα είναι, μεταξύ άλλων κι υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητές του:

• Την εποπτεία και παρακολούθηση θεµάτων καθηµερινότητας σε άµεση συνεργασία µε τους προέδρους των Κοινοτήτων
• Την εύρυθµη λειτουργία των Αποκεντρωµένων ∆ηµοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στις εν λόγω δηµοτικές ενότητες
• Τη µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού
• Τη συνεργασία µε τα Συµβούλια και τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών προβληµάτων.
• Την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των Πολιτών για θέµατα των ∆ηµοτικών Ενοτήτων της αρµοδιότητάς του
• Τη διαφύλαξη των εντός ∆ηµοτικών Ενοτήτων της αρµοδιότητάς του, υλικών και περιουσιακών στοιχείων
• Την υπογραφή βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δηµοτικών ενοτήτων ευθύνης του
• Την ευθύνη υλοποίησης εργασιών συντήρησης υποδοµών µε ίδια µέσα (προσωπικό και εξοπλισµό) που εκτελούνται από τις παρακάτω οργανικές µονάδες της ∆ιεύθυνσης τεχνικών
Υπηρεσιών :
1)Τµήµα Συντήρησης αυτεπιστασίας και κυκλοφοριακών παρεµβάσεων (πλην του Γραφείου Κυκλοφοριακών παρεµβάσεων και Συγκοινωνιών)
2)Τµήµα Η/Μ έργων Η/Φ και Αδειοδοτήσεων

Β. Την Πολιτική Προστασία όλου του ∆ήµου Κοζάνης και συγκεκριµένα:
• την διατύπωση εισηγήσεων για τον σχεδιασµό, τον συντονισµό δράσεων για την πρόληψη, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του ∆ήµου
• την µέριµνα για την διάθεση και τον συντονισµό του απαραίτητου δυναµικού και των µέσων
• την επεξεργασία και κατάθεση ειδικών προτάσεων προς τις αρµόδιες υπηρεσίες για την
επίτευξη των ανωτέρω σκοπών
Γ. Την πολιτική εποπτεία των δράσεων που άπτονται των αρµοδιοτήτων του και να προωθεί τις πολιτικές κατευθύνσεις του προς τις υπηρεσίες, µέσω του Γενικού Γραµµατέα και των διευθυντών του ∆ήµου
∆. Την τέλεση Πολιτικών Γάµων
Ε. Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στους τοµείς των αρµοδιοτήτων του
ΣΤ. Την εκπροσώπηση του ∆ηµάρχου σε δηµόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές) και στα Μ.Μ.Ε και της ανάπτυξης των θέσεων για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο ∆ήµος