Καλούμε τον κόσμο να συμμετέχει στις συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό στην Κοζάνη και την Πτολεμαΐδα, που διοργανώνονται το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Μαρτίου.

Ενόψει της παγκόσμιας ημέρας κατά του ρατσισμού (21/3) η Λαϊκή Ενότητα (ΛΑΕ) συμμετέχει και καλεί σε όλες τις κινητοποιήσεις που θα γίνουν στις 18-19 Μάρτη σε πολλές πόλεις της χώρας και διεθνώς.

Εκφρά­ζου­με την αλ­λη­λεγ­γύη μας στα θύ­μα­τα των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πο­λέ­μων και της φτώ­χειας που πα­ρά­γουν τα προ­γράμ­μα­τα του ΔΝΤ ανά την υφή­λιο. Απαι­τού­με την απε­μπλο­κή της Ελ­λά­δας από κάθε εί­δους συμ­με­το­χή και διευ­κό­λυν­ση στην πο­λε­μι­κή μη­χα­νή του ΝΑΤΟ που βομ­βαρ­δί­ζει στη Συρία. Μαζί με τη συ­ντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία του λαού μας ορ­θώ­νου­με το ανά­στη­μά μας στους νο­σταλ­γούς του Χί­τλερ που επι­χει­ρούν να σπεί­ρουν το μι­σαν­θρω­πι­κό τους δη­λη­τή­ριο στρέ­φο­ντας τον ένα φτωχό απέ­να­ντι στον άλλο, αντί για τις κυ­βερ­νή­σεις και τα οι­κο­νο­μι­κά συμ­φέ­ρο­ντα που μας εξα­θλιώ­νουν όλους μαζί και κα­θέ­να ξε­χω­ρι­στά.

Εν­δυ­να­μώ­νου­με τον κοινό αγώνα ντό­πιων, προ­σφύ­γων και με­τα­να­στών ερ­γα­ζο­μέ­νων, ανέρ­γων και νέων για μια ζωή με αξιο­πρέ­πεια, χωρίς μνη­μο­νια­κή λι­τό­τη­τα, πό­λε­μο και ρα­τσι­σμό.

Απαι­τού­με την ακύ­ρω­ση της συμ­φω­νί­ας της ντρο­πής ΕΕ-Τουρ­κί­ας-Ελ­λά­δας που εδώ και ένα χρόνο εφαρ­μό­ζει πιστά η Κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ. Να στα­μα­τή­σουν οι δο­λο­φο­νι­κές πο­λι­τι­κές «απο­τρο­πής» των θυ­μά­των του πο­λέ­μου στο Αι­γαίο και σε ολό­κλη­ρη τη  Με­σό­γειο.

Διεκ­δι­κού­με αξιο­πρε­πές δη­μό­σιο δω­ρε­άν σχο­λείο για τα προ­σφυ­γό­που­λα και για όλα τα παι­διά. Νο­σο­κο­μεία χωρίς ελ­λεί­ψεις σε εξο­πλι­σμό, για­τρούς και νο­ση­λευ­τές για όλο το λαό, για κάθε πρό­σφυ­γα, με­τα­νά­στη ή ανα­σφά­λι­στο. Αν­θρώ­πι­να κέ­ντρα φι­λο­ξε­νί­ας μέσα στις πόλεις για τους πρό­σφυ­γες και για κάθε ντό­πιο άστε­γο.

Η αντιπροσφυγική πολιτική πηγαίνει χέρι-χέρι με τα μνημόνια που πλήττουν τα δικαιώματα όλων των λαϊκών τάξεων στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Μαζί με τα μνημόνια πολεμάμε και το ρατσισμό που απειλεί να διαιρέσει τον κόσμο μας. Εμείς αγωνιζόμαστε για να ενώσουμε όλο τον κόσμο στην κατεύθυνση ανατροπής της φτώχειας, της ανεργίας, της καταστροφής του μέλλοντος του δικού μας και των παιδιών μας. Όλοι μαζί θα νικήσουμε ή όλοι μαζί θα χάσουμε. Η αλληλεγγύη το όπλο των λαών, πόλεμος στον πόλεμο μνημονιακών και φασιστών-κεφαλαίου-ΕΕ-ΔΝΤ.

 Ίσα κοι­νω­νι­κά δι­καιώ­μα­τα για πρό­σφυ­γες και με­τα­νά­στες, κα­λύ­τε­ρη ζωή για όλους!