Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

  1. Κεχαγιάς Φώτιος

  2. Γέρου Κωνσταντίνος

  3. Βάσσος Πασχάλης

  4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος

  5. Μαργαρίτης Γεώργιος

  6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 14/12/2016 και ώρα 14:30 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω του επικείμενου χειμώνα επί των παρακάτω θεμάτων:

  1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

  2. Έγκριση του πρακτικού IV αποσφράγισης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 5000 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (αριθμ. 21/2016 διακήρυξη).

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)