Φωτογραφίες & βίντεο αναγνώστη από το κέντρο της Κοζάνης. Ώρα λήψης 14:00 – 14:15.