Ο Δήμος Κοζάνης, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων εργοληπτών, για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6, του άρθρου 118, του Ν4412/2016 (απευθείας ανάθεση έργου), για το έτος 2017

ΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους εργοληπτών, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΡΓΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δήμο, έως και την Τρίτη 18 Απριλίου 2017.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή Νομαρχιακού μητρώου, το οποίο να είναι σε ισχύ και θα κατατεθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης, Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, Τ.Κ. 50131 Κοζάνη.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461350402.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ