Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την υλοποίηση της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 2014-2020»- ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ (ΕΚΤ)» ΤΙΤΛΟΣ : «∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» στο ∆ήµο Κοζάνης.

Κλικ εδώ να διαβάσετε την προκήρυξη….