Κατόπιν εισηγήσεως του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη, εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο της 17ης Φεβρουαρίου ο τρόπος δημοπράτησης ανάθεσης του έργου: «Συντήρηση-Βελτίωση του Επαρχιακού Οδικού δικτύου εντός των ορίων του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 1.670.000,00€ (με Φ.Π.Α.) και συγκεκριμένα σε τμήματα των δρόμων:

 • Κοζάνης- Αιανής (ξεκινώντας από το κτίριο της ΣΔΟΕ)

 • Άνω και Κάτω Κώμης

 • Διασταύρωση Εθνικής οδού προς Ακρινή

Σκοπός των προτεινόμενων εργασιών είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο.

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι εξής:

 • Καθαρισμός και μόρφωση τάφρων

 • Καθαρισμός οχετών

 • Κατασκευή στρώσεων ερείσματος

 • Κοπή και απομάκρυνση φυτών και βάτων πρανούς ή νησίδας

 • Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή σκυροδέματος

 • Κατασκευή ασφαλτικών απισωτικών στρώσεων

 • Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας

 • Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος

 • Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας

 • Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικίνδυνων θέσεων

 • Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος