Σχετικά με το σημερινό συμβάν στο Ορυχείο Μαυροπηγής του ΛΚΔΜ αναφορικά με ανατροπή εργολαβικού οχήματος τύπου Dumper, και προς αποκατάσταση της αλήθειας, γνωστοποιούμε τα εξής:

  • Το περιστατικό δεν χαρακτηρίζεται σοβαρό αφού ο τραυματισμός του χειριστή είναι ελαφρύς και οι ζημιές στο όχημα αμελητέες.

  • Το ύψος πτώσεως του οχήματος ήταν 6 μέτρα.

  • Ο χειριστής και το όχημα διέθεταν τις απαραίτητες άδειες χειρισμού και λειτουργίας ενώ η απόθεση στο συγκεκριμένο σημείο γινόταν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (χαμηλό ύψος απόθεσης, ύπαρξη τουμπαδόρου, προωθητή κλπ).

Από το ΛΚΔΜ