Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2017 και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. 5η Τροποποίηση – αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2017.

 1. 5η Ανατροπή (ανάκληση) αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης των πιστώσεων από τον προϋπολογισμό χρήσης 2017.

 1. 10η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση των πιστώσεων ποσού 307.300,04 ευρώ από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.                                 .

 1. 2η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση των πιστώσεων ποσού 28.399,82 ευρώ από τον προϋπολογισμό χρήσης 2017, ως οικονομική συμμετοχή του Δήμου σε εργασίες που ζήτησε ο Δήμος από τη ΔΕΗ Α.Ε.  .

 1. Έγκριση ή μη του από 17.05.2017 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών (Ε.Δ.Δ.Π) του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης» προϋπολογισμού 30.496,81 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 78/2017.

 1. Έγκριση ή μη του από 16.05.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών μεταξύ οικισμών» προϋπολογισμού 550.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 27/2016.

 1. Έγκριση ή μη του από 16.05.2017 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών (Ε.Δ.Δ.Π) του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων σκυροδέματος ασφαλτικών για το έτος 2017» προϋπολογισμού 44.999,97 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 44/2017.

 1. Έγκριση ή μη του από 26.04.2017 Πρακτικού Ελέγχου Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών για την «Προμήθεια εγκατάστασης υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων» προϋπολογισμού 208.816,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 54/2016.

 1. Έγκριση ή μη του από 18.05.2017 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Εκσυγχρονισμός – Βελτίωση χώρων πρασίνου- Αναψυχής» προϋπολογισμού 619.252,37 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 127/2016.

 1. Έγκριση ή μη της μελέτης, του κριτηρίου κατακύρωσης του τρόπου εκτέλεσης και του καθορισμού των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών και λοιπών μηχανών γραφείου», προϋπολογισμού 24.552,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 103/2017.

 1. Έγκριση ή μη της μελέτης, του κριτηρίου κατακύρωσης του τρόπου εκτέλεσης και του καθορισμού των όρων διακήρυξης για την «Παροχή υπηρεσιών στείρωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης», προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 105/2017.

 1. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.