Ο Δήμαρχος Κοζάνης σας κάνει γνωστό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 Ν. 2119/1993 <<Κύρωση κώδικα διατάξεων περί Μητρώων αρρένων >> ότι μέχρι 31/5/2017 θα βρίσκεται σε δημοσιότητα στο Δημοτικό κατάστημα ο ονομαστικός κατάλογος των ΑΓΟΡΙΩΝ που γεννήθηκαν το 2016 και καταρτίστηκε από την αρμόδια επιτροπή.
Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι

Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση του παραπάνω ονομαστικού καταλόγου και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις τους αν υπάρχει λόγος για το περιεχόμενο του μέχρι και τις 02 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 στο Δήμο Κοζάνης 1ο όροφο Τμήμα Δημοτολογίου – Μητρώου Αρρένων .

Κοζάνη 23/05/2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ