Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) την  Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. 6η Τροποποίηση – αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2017.

 1. 7η Ανατροπή (ανάκληση) αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης των πιστώσεων από τον προϋπολογισμό χρήσης 2017.

 1. 12η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση των πιστώσεων ποσού 47.913,46 ευρώ από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.                                 .

 1. Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή ξύλινου σκελετού σε Δημοτικό κτίριο της Τ.Κ. αγίου Δημητρίου» προϋπολογισμού 4.977,81 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 136/2017.

 1. Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επίστρωση Δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Άνω Κώμης» προϋπολογισμού 4.998,07 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 133/2017.

 1. Έγκριση ή μη του από 07.06.2017 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Πολυμύλου» προϋπολογισμού 34.658,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 2/2017.

 1. Έγκριση ή μη του από 06.06.2017 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών (Ε.Δ.Δ.Π) για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου και Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης για το σχέδιο SYMBI» προϋπολογισμού 68.500,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 96/2017.

 1. Έγκριση ή μη του από 08.06.2017 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών και κατακύρωση για τις «Υπηρεσίες διαχείρισης της κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 21.999,99 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 46/2017.

 1. Έγκριση ή μη του από 09.06.2017 Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών για την «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Κοζάνης», προϋπολογισμού 139.999,10 μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 12/2017.

 1. Έγκριση ή μη του από 07.06.2017 Πρακτικού Κατάθεσης Δικαιολογητικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών και κατακύρωση για την «Παροχή υπηρεσιών στείρωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης» προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 105/2017

 1. Έγκριση ή μη του από 07.06.2017 Πρακτικού Κατάθεσης Δικαιολογητικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και κατακύρωση για την για την «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και λοιπών μηχανών γραφείου» προϋπολογισμού 24.552,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 103/2017.

 1. Έγκριση ή μη του από 02.06.2017 Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών για την «Προμήθεια υλικών δόμησης» προϋπολογισμού 59.999,90 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 56/2017. .

 1. Έγκριση ή μη του από 01.06.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του 3ου Γυμνασίου Κοζάνης» προϋπολογισμού 240.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 71/2017.

 1. Έγκριση ή μη του από 30.05.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση στο Γυμνάσιο Καπνοχωρίου» προϋπολογισμού 179.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 57/2017.

 1. Έγκριση ή μη του από 30.05.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση στο Γυμνάσιο Κρόκου» προϋπολογισμού 305.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 58/2017.

 1. Έγκριση ή μη του από 13.06.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση εγκαταστάσεων & κατασκευή νέων» προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 77/2017.

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση 13 Φ/Β διασυνδεδεμένων συστημάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου Κοζάνης προϋπολογισμού 259.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 75/2017.

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 62,950 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής του Δήμου Κοζάνης.

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 71,262 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Αμυγδαλιάς του Δήμου Κοζάνης.

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 21,110 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Οινόης του Δήμου Κοζάνης.

 1. Αποδοχή της με αριθμ. πρωτ. 23189/23.05.2017 αίτησης των κ. Καραστέργιου Κατίνας & Μάντζιαρη Στέλλας για καθορισμό τιμής μονάδος προς αποζημίωση για έκταση Ε=463,07 τ.μ. που οφείλεται από το Δήμο στην ιδιοκτησία με Κ.Α. 030701 στο Ο.Τ. 914Α σύμφωνα με την αριθμό 6/1990 Πράξη Εφαρμογής της περιοχής «ΞΕΝΙΑ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»

 1. Αποδοχή της με αριθμ. πρωτ. 26675/09.06.2017 αίτησης του κ. Λιαπάκη Αριστόδημου για καθορισμό τιμής μονάδος προς αποζημίωση για έκταση  Ε=152,14 τ.μ. που οφείλεται από το Δήμο στην ιδιοκτησία με Κ.Α. 0604010Α στο Ο.Τ. 1033 (01Α) σύμφωνα με την αριθμό 8/1993 Πράξη Εφαρμογής της περιοχής «ΚΟΜΒΟΣ – ΠΑΝΟΡΑΜΑ – Ζ.Ε.Χ.»

 1. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.