Τα παραπάνω ποσά αναλύονται ως ακολούθως:
– Δαπάνη ύψους € 29,8 εκατ. για Ειδικό τέλος λιγνίτη (€ 2/ΜWh), εκ της οποίας €13 εκατ. καταβλήθηκαν εντός του 2016.
Επίσης καταβλήθηκαν € 16,4 εκατ. εντός του 2016 και αφορούσαν προηγούμενες χρήσεις.
– Δαπάνη ύψους € 25,8 εκατ. για Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς, η οποία δεν καταβλήθηκε εντός του 2016.
– Δαπάνη για αρχαιολογικές σωστικές ανασκαφές ύψους € 8,4 εκατ., εκ της οποίας € 8,2 εκατ. καταβλήθηκαν εντός του 2016.
– Δαπάνη για Λοιπούς Φόρους & Τέλη ύψους € 2,3 εκατ., η οποία καταβλήθηκε εξολοκλήρου εντός του 2016.

energypress.gr