Έρχεται νόμος που θα επηρεάσει, ως ένα βαθμό, εκθέσεις που δεν θα πραγματοποιούνται σε εκθεσιακά κέντρα – Δεν θα χαρακτηρίζονται ως «εμπορικές» ή «διεθνείς», εφόσον δεν μπορούν να φιλοξενηθούν σε εκθεσιακά κέντρα. «Καμπανάκι» για την Egnatia Expo στην Πτολεμαΐδα. Διαβάστε τι αναφέρει δημοσίευμα στο euro2day.gr:

Υποχρεωτικά, μόνιμα στεγασμένο χώρο έκτασης τουλάχιστον 2.000 τετραγωνικών μέτρων θα πρέπει να διαθέτουν τα Εκθεσιακά Κέντρα, ώστε να λαμβάνουν άδεια καταλληλότητας για τη διενέργεια εμπορικών και διεθνών εκθέσεων. Αντίστοιχα, οι εμπορικές και διεθνείς εκθέσεις θα μπορούν να διενεργούνται μόνο σε εκθεσιακά κέντρα.

Αυτά προβλέπει σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί σύντομα προς ψήφιση στη Βουλή. Η άδεια θα ισχύει για πέντε έτη, ενώ η διαδικασία γνωστοποίησης των εκθέσεων μπορεί να γίνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή στον χώρο της διοργάνωσης των εκθέσεων, καθώς έως σήμερα τα εκθεσιακά κέντρα μπορούν να είναι στεγασμένα μόνιμα ή προσωρινά, υπαίθρια ή μικτά. Αδεια καταλληλότητας δεν απαιτείται ειδικά για τα εκθεσιακά κέντρα και χώρους, που είναι στεγασμένοι μόνιμα και των οποίων ο συνολικός λειτουργικός χώρος (κύριος εκθεσιακός, αποθηκευτικός και βοηθητικός) δεν υπερβαίνει τα 1.000 τ.μ.

Με το νέο πλαίσιο, θα καταργηθούν τα άρθρα 36, 37 και 38 του ν. 4264/2014 (Α’ 118) και η Υπουργική Απόφαση Κ1-1480/2014, ενώ ως έχουν θα μείνουν οι ανθοκομικές και οι εκθέσεις βιβλίου.

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου, η αλλαγή του πλαισίου αποσκοπεί να διασφαλίσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εμπορικών εκθέσεων, οι οποίες έχουν σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Μάλιστα θα συσταθεί και ειδικό μητρώο, ώστε να καταγράφονται οι εκθέσεις, τα προϊόντα και οι επισκέπτες, προκειμένου να υπάρχει μια σαφής εικόνα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που εκτίθενται στη χώρα. Ωστόσο, η ρύθμιση αυτή αποτελεί και μία εκ των συστάσεων της εργαλειοθήκης ΙΙΙ του ΟΟΣΑ.

Τι θα γίνει με τις άλλες εκθέσεις

Το νέο πλαίσιο αφορά αποκλειστικά τα εκθεσιακά κέντρα, τις εμπορικές και διεθνείς εκθέσεις. Ως εκ τούτου, μια σειρά εκθέσεων που θα διοργανώνονται ανά τη χώρα, από την έναρξη εφαρμογής του νόμου, δεν θα χαρακτηρίζονται ως «εμπορικές» ή «διεθνείς», εφόσον δεν μπορούν να φιλοξενηθούν σε εκθεσιακά κέντρα. Θα μπορούν π.χ. να ονομάζονται φεστιβάλ, «σαλόνια» κ.ο.κ.

Μάλιστα, όπως επισημαίνουν τα ίδια στελέχη, για την εφαρμογή του νέου πλαισίου θα εισαχθούν για πρώτη φορά στο θεσμικό πλαίσιο και οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. Εκθέτης: φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συμμετέχει σε εμπορική έκθεση με σκοπό την επίδειξη και προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών.

2. Εμπορικός επισκέπτης: φυσικό πρόσωπο με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας ή ατομική επιχείρηση, το οποίο επισκέπτεται εμπορική έκθεση με απώτερο σκοπό τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας.

3. Εμπορική έκθεση: σύντομης διάρκειας εκδήλωση κατά την οποία προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες επιδεικνύονται και προωθούνται από σημαντικό αριθμό εκθετών σε εμπορικούς επισκέπτες και ενδεχομένως στο ευρύ κοινό και διενεργείται αποκλειστικά εντός εκθεσιακού κέντρου.

4. Διεθνής Έκθεση: η εμπορική έκθεση στην οποία συμμετέχει σημαντικός αριθμός διεθνών εκθετών ή την επισκέπτεται σημαντικός αριθμός διεθνών επισκεπτών.

5. Εκθεσιακό κέντρο: έκταση η οποία διαθέτει άδεια καταλληλότητας για τη διενέργεια εμπορικών εκθέσεων και περιλαμβάνει:

Α. υποχρεωτικά μόνιμα στεγασμένο χώρο έκτασης τουλάχιστον 2.000 τετραγωνικών μέτρων και

Β. προαιρετικά άλλες εγκαταστάσεις, μόνιμα ή προσωρινά στεγασμένες, υπαίθριες, ημιυπαίθριες ή μικτές.

Ανακοίνωση λειτουργίας εκθέσεων

Προκειμένου να λειτουργήσουν εμπορικές εκθέσεις απαιτείται ανακοίνωση-γνωστοποίηση στον οικείο Δήμο ή στην περίπτωση διεθνών εκθέσεων, στην οικεία Περιφέρεια. Η ανακοίνωση της λειτουργίας εμπορικών εκθέσεων γίνεται από τον διοργανωτή στον Δήμο ή στην περίπτωση διεθνών εκθέσεων, στην Περιφέρεια, στα όρια των οποίων πρόκειται να διεξαχθεί η έκθεση. Η ανακοίνωση υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία λειτουργίας της έκθεσης.

Διαδικασία χορήγησης άδειας καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρων

Για να διοργανωθούν εμπορικές εκθέσεις, απαιτείται άδεια καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρων. Η άδεια καταλληλότητας των εκθεσιακών κέντρων χορηγείται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων κατόπιν αιτήσεως του κυρίου, νομέα ή κατόχου του εκθεσιακού κέντρου.

Τα εκθεσιακά κέντρα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του κτιριοδομικού κανονισμού και:

(α) να έχουν ύψος τουλάχιστον 3,5 μέτρα σε ποσοστό τουλάχιστον 75% της συνολικής επιφάνειάς τους,

(β) να έχουν ύψος τουλάχιστον 2,5 μέτρα σε ποσοστό το μέγιστο 25% της συνολικής επιφάνειάς τους.

(γ) Στοιχεία του φορέα έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και αριθμό πρωτοκόλλου αυτής, ώστε να αναζητηθεί υπηρεσιακά εφόσον απαιτείται τον νόμο 4014/2011 (209 Α’).

(δ) Υπεύθυνη δήλωση του κυρίου, νομέα ή κατόχου του εκθεσιακού κέντρου όπου να δηλώνεται ότι εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης ή εισόδου φορτηγών και γερανών, η ύπαρξη χώρου στάθμευσης φορτηγών και Ι.Χ. αυτοκινήτων, και η ύπαρξη αποθηκών για υλικά συσκευασίας. Η αναλογία των θέσεων στάθμευσης πρέπει να είναι μία (1) θέση ανά 40 τ.μ. επιφάνειας της εκθέσεως (συνολική επιφάνεια μικτού εκθεσιακού χώρου). Σε κάθε περίπτωση ο ελάχιστος αριθμός θέσεων στάθμευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερος από εκατό.

Εφόσον οι θέσεις στάθμευσης εντός του ακινήτου του εκθεσιακού χώρου δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του, αυτή μπορεί να γίνεται με χρήση νομίμων χωρών στάθμευσης σε απόσταση μέχρι 2 χιλιόμετρα από αυτόν. Πέρα από αυτή την απόσταση, απαιτείται η χρήση λεωφορείων αποκλειστικά για την μεταφορά εκθετών επισκεπτών, χωρίς επιβάρυνση για αυτούς. Στην περίπτωση αυτή οι χώροι στάθμευσης και τα σχετικά αποδεικτικά χρήσης τους και μίσθωσης λεωφορείων υποβάλλονται με την αναγγελία κάθε έκθεσης στον οικείο Δήμο.

(ε) Οικοδομική άδεια και τυχόν πρόσθετες τακτοποιήσεις χώρων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, από όπου να προκύπτει χρήση του χώρου για τη διοργάνωση έκθεσης.

(στ) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την αρμόδια πυροσβεστική Υπηρεσία.

(ζ) Βεβαίωση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφέρειας για τη διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών υγιεινής.

(η) Βεβαίωση ασφαλιστικής εταιρίας ή αντίγραφο ισχύοντος ασφαλιστήριου συμβολαίου, από το οποίο να αποδεικνύεται η κάλυψη αστικής ευθύνης για τυχόν ατυχήματα σε τρίτους (θάνατος, σωματική βλάβη ή/και υλική ζημία) και πυρός.

(θ) Αποτύπωση της προσβασιμότητας Α.Μ.Ε.Α. όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Η άδεια καταλληλότητας των εκθεσιακών κέντρων χορηγείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών από την αίτηση του ενδιαφερομένου. Μετά την άπρακτη πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας η αίτηση για χορήγηση άδειας καταλληλότητας των εκθεσιακών κέντρων θεωρείται ότι έγινε δεκτή.

Λοιπές ρυθμίσεις

Με το νέο πλαίσιο, θα απαγορεύεται η λιανική πώληση εκθεμάτων εντός του εκθεσιακού κέντρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας εμπορικών εκθέσεων. Η παραπάνω απαγόρευση δεν ισχύει για την πώληση εκθεμάτων που πραγματοποιείται κατά την λειτουργία ανθοκομικών εκθέσεων, εφόσον αυτές διοργανώνονται από τους Ο.Τ.Α., παραγωγούς ή συνεταιρισμούς αυτών, όπως και για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 17 του ν. 3377/2005 (εκθέσεις βιβλίων)

Έλεγχος – κυρώσεις

Σε περίπτωση λειτουργίας εμπορικής έκθεσης χωρίς να έχει προηγηθεί η διαδικασία ανακοίνωσης-γνωστοποίησης επιβάλλεται σε βάρος του οργανωτή της έκθεσης χρηματικό πρόστιμο ποσού 15.000. Το συνολικό ποσό των επιβληθέντων διοικητικών προστίμων βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων εσόδων υπέρ του οικείου Δήμου, τα όργανα του οποίου επέβαλαν το πρόστιμο.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων και δικαιολογητικών, τα οποία υποβλήθηκαν από τον κύριο, νομέα ή κάτοχο του εκθεσιακού κέντρου και χώρου, προκειμένου να του χορηγηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του οικείου Δήμου σχετική άδεια, τότε η χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται οριστικά.

Ο έλεγχος για την τήρηση των διατάξεων της παρούσας και η διαπίστωση των παραβάσεων θα γίνεται από τα όργανα του Δήμου στα όρια του οποίου λειτουργούν τα εκθεσιακά κέντρα.

Σταμάτης Ζησίμου euro2day.gr