Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) τη  Δευτέρα  3 Ιουλίου 2017 και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. 13η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση των πιστώσεων ποσού 5.610,27 ευρώ από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.                                 .

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση ενός (1) ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Κοζάνης, που βρίσκεται επί της Πλ. 28ης Οκτωβρίου & Τσιμηνάκη στην πόλη της Κοζάνης το οποίο αποτελείται : α) από ισόγειο εμβαδού 83,47 τ.μ. και β) 1ος όροφος εμβαδού 39,10 τ.μ.

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση ενός (1) ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Κοζάνης, που βρίσκεται επί της οδού Βαλταδώρων 2 στην πόλη της Κοζάνης το οποίο αποτελείται : α) από ισόγειο εμβαδού 66,35 τ.μ. και β) από υπόγειο αποθήκη εμβαδού 73,10 τ.μ.

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση οδών Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 349.999,99 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 98/2017.

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων πόλης Κοζάνης» προϋπολογισμού 130.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 91/2017.

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Δρεπάνου» προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 82/2017.

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση εγκαταστάσεων Γυμνάσιο Καπνοχωρίου » προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 109/2017.

 1. Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – Επισκευή Δημοτικών κτιρίων Κ.Χ. Δ.Ε. Ελίμειας» προϋπολογισμού 3.943,20 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 115/2017.

 1. 1η Απόδοση λογαριασμού από την υπόλογο κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου, τακτική υπάλληλο του Δήμου, για το ένταλμα προπληρωμής το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με την αριθμό 81/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (για την πληρωμή βοηθήματος πρώτων κοινωνικών βοηθειών).

 1. 3η Απόδοση λογαριασμού από την υπόλογο κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου, τακτική υπάλληλο του Δήμου, για το ένταλμα προπληρωμής το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με την αριθμό 140/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων περιόδου Μαρτίου – Απριλίου 2017).

 1. 4η Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής χρήσης 2017 στην κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου τακτική υπάλληλο του Δήμου, για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων περιόδου Μαΐου – Ιουνίου 2017 – Ψήφιση, διάθεση και δέσμευση πίστωσης.

 1. Έγκριση δαπανών α΄εξαμήνου παγίας προκαταβολής ποσού 15.880,37 ευρώ από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2017 στους Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κοζάνης.

 1. Έγκριση ή μη του από 12.06.2017 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών για την «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων» προϋπολογισμού 79.445,36 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 60/2017.

 1. Έγκριση ή μη του από 21.06.2017 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών της διαπραγμάτευσης και κατακύρωση για την «Προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων σκυροδέματος ασφαλτικών για το έτος 2017» προϋπολογισμού 44.999,97 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 44/2017 – Λήψη απόφασης. .

 1. Έγκριση ή μη ολοκλήρωσης της με αριθμ. πρωτ. 19964/04.05.2017 ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ομάδα «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ» της «Προμήθειας Μηχανογραφικού Εξοπλισμού Κέντρου ΕΚΑΒ» προϋπολογισμού 13.912,15 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 33/2017.

 1. Έγκριση ή μη επιβολής μειωμένου προστίμου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της κας Πατουλίδου Ειρήνης του Ιωάννη.

 1. Έγκριση ή μη των αποτελεσμάτων αυτοψίας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης σχετικά με υγειονομικούς ελέγχους καταστημάτων.

 1. Έγκριση της με αριθμό 998/2017 απόφασης Δημάρχου Κοζάνης περί εξουσιοδότησης των Νομικών συμβούλων του Δήμου για σύνταξη και κατάθεση ενώπιον του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αίτηση ανάκλησης του Δήμου Κοζάνης κατά της υπ’ αριθμ. 164/2017 Πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το έργο «Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση του κτιρίου της Βιβλιοθήκης» προϋπολογισμού 689.957,19 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 95/2016

 1. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.