Σύμφωνα με την απόφαση ειδικής σύνθεσης του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό πρακτικού 3/2017 θέμα 2ο, ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Μηχατρονική (Mechatronics)» η 15η Σεπτεμβρίου 2017.

Η αίτηση συμμετοχής βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://mechatronics.teiwm.gr/index.php?lang=el και υποβάλλεται υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο στη Γραμματεία, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

 

Ο πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Δρ. Ασημόπουλος Νικόλαος