Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων (Επιτροπές Διαγωνισμού) για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄) έως 31.12.2017.

  1. Έγκριση ή μη με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή εσοχών για κάδους Α.Σ.Α.» προϋπολογισμού 7.277,94 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 121/2016 – Ψήφιση πίστωσης.

  1. Έγκριση ή μη ματαίωσης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση του κτιρίου Βιβλιοθήκης» προϋπολογισμού 689.957,19 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 95/2016.

  1. Έγκριση ή μη του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2017 του Κληροδοτήματος ¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨, στην Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης.

  1. Έγκριση ή μη του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2017 του Κληροδοτήματος ¨Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ¨, στην Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης.

  1. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 51/2016.

  1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση ή μη αποτελέσματος για την

«Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων», με αριθμό μελέτης 50/2016.

  1. Έγκριση ή μη της νομικής στήριξης του εκπροσώπου της Τ.Κ. Κάτω Κώμης του Δήμου Κοζάνης ενώπιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κοζάνης.

  1. 1η Άσκηση ή μη μήνυσης κατ΄αγνώστων για κλοπή κάδου απορριμμάτων στην Τοπική Κοινότητα άνω Κώμης του Δήμου Κοζάνης

  1. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.