Ξεκίνησαν πριν από λίγο τις εργασίες της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. ΑΝΚΟ.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν την Γ.Σ. είναι τα εξής:
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2016 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2016-31/12/2016.
3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2017.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.