Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Κοζάνης (Γραφείο Κοιµητηρίων).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσληψη εργάτη κοιμητηρίου στο Δ. Κοζάνης