Εργασίες αποκατάστασης χρόνιων προβλημάτων στη στέγη της Αίθουσας Τέχνης του ∆ήµου Κοζάνης πραγματοποιεί ο ανάδοχος του έργου στεγάνωσης και προστασίας του δώµατός της. Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης που εκπόνησε η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών η προμήθεια των υλικών αυτών ανέρχονται στα 17.361,39 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

kozan.g