Σύστημα τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών για την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων ύδρευσης αποκτά, σύντομα, ο δήμος Εορδαίας. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του kozan.gr, η συγκεκριμένη πράξη εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία», με προυπολογισμό 2.092.097,00 €

Η πράξη αφορά στην εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου/ τηλεμετρίας στο δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑ Εορδαίας. Το σύστημα θα αποτελείται από ένα Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (ΚΣΕ), 63 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) και 1 Σταθμό Υποστήριξης (αναμεταδότης επικοινωνιών). Στο Κ.Σ.Ε. θα γίνεται ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου μεταφοράς/διανομής νερού. Έτσι μέσω εγκατάστασης κατάλληλου Η/Μ εξοπλισμού και παραμετροποιημένου λογισμικού συστήματος, θα συλλέγονται (και θα επεξεργάζονται) πληροφορίες από όλες τις εγκαταστάσεις ύδρευσης και οι οποίες θα ενημερώνουν το σύστημα για:
• Εντοπισμό Διαρροών
• Άμεση παρουσίαση των υδατικών αποθεμάτων
• Ισοζυγίου νερού
• Κατανάλωση νερού, και
• Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου ύδατος

kozan.gr