Η εταιρία μας είναι υποχρεωμένη κατά το νόμο να εκδίδει εισιτήρια με μειωμένο κόμιστρο σε όσους φοιτητές φέρουν δελτίο ειδικού εισιτηρίου (φοιτητικό πάσο), το οποίο είναι αυστηρά προσωπικό για τον κάθε δικαιούχο.

Στα πλαίσια της διάθεσής της να εξυπηρετεί απρόσκοπτα το επιβατικό κοινό εκδίδει εισιτήρια μειωμένου κομίστρου ακόμα και σε φοιτητές που έχουν χάσει το ως άνω δελτίο ή τους έχει κλαπεί (και μέχρι την έκδοση νέου) με την απλή επίδειξη εκ μέρους των φοιτητών των δικαιολογητικών που απαιτούν τα περισσότερα Τμήματα Σπουδών για την έκδοση νέου πάσο, δηλαδή βεβαίωσης σπουδών, δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και δήλωσης απώλειας ή κλοπής αυτού από την ελληνική αστυνομία.

Ενόψει του ότι δεν είναι όλοι οι φοιτητές δικαιούχοι μειωμένου φοιτητικού εισιτηρίου, μόνη η επίδειξη βεβαίωσης σπουδών δε μπορεί να αποτελεί αποδεικτικό για την έκδοση εισιτηρίου με μειωμένο κόμιστρο, αν λάβει κανείς υπόψη επιπρόσθετα το γεγονός ότι παρατηρείται πολύ συχνά το φαινόμενο να γίνεται πλημμελής χρήση των πάσο από φοιτητές (με το δανεισμό του π.χ. σε μη δικαιούχους φοιτητές και την απλή επίκληση των δικαιούχων ότι το έχουν απωλέσει). Προς αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών η εταιρία μας ζητά ως πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο την εν λόγω δήλωση του φοιτητή από την αστυνομία.

Η χορήγηση άλλωστε της εν λόγω δήλωσης απώλειας /κλοπής δεν αποτελεί πρόσθετη «επιβάρυνση» για τους δικαιούχους φοιτητές, αφού αυτή αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση του νέου τους δελτίου.

Κατά συνέπεια ο υπάλληλος που ζήτησε να του επιδειχθεί αντίγραφο της δήλωσης απώλειας /κλοπής του πάσο ενήργησε νομίμως συμμορφούμενος απόλυτα στις εντολές της Διοίκησης και επομένως δεν τίθεται οποιοδήποτε θέμα άνισης μεταχείρισης οποιουδήποτε πολίτη, κάτι που θα υφίστατο ασφαλώς στην αντίθετη περίπτωση που ο υπάλληλος εξέδιδε το μειωμένου κομίστρου εισιτήριο χωρίς την επίδειξη όλων των δικαιολογητικών.

Τέλος η εταιρία μας επιφυλάσσεται να ερευνήσει τη βασιμότητα της αναφοράς περί τυχόν διαφοροποίησης υπαλλήλου από την πολιτική της εταιρίας στο εκδοτήριο της Θεσσαλονίκης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΛΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

***Διαβάστε εδώ την καταγγελία αναγνώστη που προηγήθηκε