1. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να προσέλθει στα γραφεία της ΔΤΕ/ΠΔΜ (έδρα) στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Δ.Μ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΆΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» για τα τμήματα 1 Κοζάνη και 6 Σέρβια . Η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο με την απόφαση 218/17/23-08-2017 μετά τη με αριθμό 71/2017 σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ. Οι όροι της διαπραγμάτευσης που εγκρίθηκαν με την 1944/2017/06-09-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αναρτήθηκαν στο site της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (www.pdm.gov.gr), στον πίνακα ανακοινώσεων της Οικονομικής Υπηρεσίας (έδρα) και στα γραφεία της ΔΤΕ/ΠΔΜ (έδρα) στη ΖΕΠ Κοζάνης.

  2. Ο προϋπολογισμός των δύο τμημάτων είναι 451.860,00 πλέον ΦΠΑ.

  1. Η διαπραγμάτευση θα γίνει στα γραφεία της Δ.Τ.Ε/Π.Δ.Μ (έδρα) την Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ

Κοζάνη , 12 – 09- 2017

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Καρυπίδης Θεόδωρος