Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου έως την Τρίτη 10 Οκτωβρίου, ώρα 14:00.

Διαδικασία Υποβολής αιτήσεων

Η αίτηση (συνημμένο 1) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται:

α) ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ΕΠΑ.Λ.

β) με fax στα τηλέφωνα των ΕΠΑ.Λ. ή

γ) αυτοπροσώπως στις διευθύνσεις των ΕΠΑ.Λ..

Συνοδευτικά έγγραφα – δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

A) Φωτοαντίγραφα των:

  1. απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ και

  2. πτυχίου ΕΠΑΛ

  3. ταυτότητας

  4. αποδεικτικού ΑΜΚΑ

  5. αποδεικτικού ΑΦΜ

B) Υπεύθυνη δήλωση

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ Π.Ε.18.10