Πρόσληψη δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του ΝΠ∆∆ «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π).

Kάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την προκήρυξη