Συνάντηση Εργασίας, βιωματικού χαρακτήρα, για το σημαντικό θέμα της βιώσιμης κινητικότητας, πραγματοποιείται, από το πρωί, στην Κοζάνη και συγκεκριμένα στα γραφεία της ΠΕΔ Δ. Μακεδονίας, στο κτήριο της ΑΝΚΟ.  Πρόκειται για μια δράση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι στρατηγικές για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, σε διεθνές επίπεδο και σε επίπεδο Ε.Ε., αποτελούν ένα εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών σε συγκεκριμένες αστικές περιοχές. Η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) και η διαχείριση των προβλημάτων των αστικών περιοχών, αποτελούν το σημείο αιχμής για τη σημερινή εποχή. Σε εθνικό επίπεδο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει Θέσει ως βασικό τον στόχο την προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένων των Παγκόσμιων Στόχων (SDGs), και ειδικότερα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (SDG 11, Sustainable Cities αηή Commun(ήes), την οποία προωθεί μέσω των Σχεδίων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΧΑ) και των εν δυνάμει χρηματοδοτούμενων Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ). Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποστηρίζει την Ολοκληρωμένη Στρατηγική για την Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, μέρος της οποίας είναι και η Προσβασιμότητα, την οποία όχι μόνο θα γνωστοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και θα την χρησιμοποιήσει για την επιλογή και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων και δράσεων για τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας. Το γεγονός αυτό σημαίνει τον από κοινού συντονισμένο σχεδιασμό των αστικών δραστηριοτήτων και μετακινήσεων, την αλληλεξάρτηση των παρεμβάσεων σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού, τη δημιουργία κανονισμών και προτύπων, καθώς, επίσης, μιας δέσμης συνοδευτικών μέτρων (οριζόντια μέτρα), με στόχο την επιτυχία ενός ολοκληρωμένου συνολικού σχεδιασμού.

Δείτε το παρακάτω βίντεο: