Την ανάρτηση της από 17/10/2017 δημοσίευσης της αίτησης της ΔΕΗ  σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄ 464/19.04.2010) ανακοίνωση η ΡΑΕ.

Αναλυτικά, η δημοσίευση έχει ως εξής:

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που  εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Χαλκοκονδύλη 30 (ΤΚ 10432), ανακοινώνει πως υπέβαλε αίτηση (αριθμός πρωτοκόλλου Ι-227319/13-10-2017) για χορήγηση Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 464/19-04-2010), και σύμφωνα με το Ν.3428/2005 και την τροποποίηση αυτού Ν.4001/2011. Η εν λόγω άδεια θα ισχύει για είκοσι (20) έτη με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου.

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση αυτή, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

energypress.gr