Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη διενέργεια του – ηλεκτρονικού – διαγωνισμού για το έργο «Εκτέλεση δηµοσίων δασοτεχνικών έργων ∆ασικής Αναψυχής, Άθλησης & Περιβαλλοντικής Ενηµέρωσης στο δηµόσιο δάσος ΚΟΥΡΙ στην περιοχή ∆ήµου Κοζάνης της Π.Ε Κοζάνης», εκτιμώμενης αξίας 1.870.000,00 Ευρώ. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του kozan.gr, oι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 13η Δεκεμβρίου 2017. Ένας βασικός πνεύμονας πράσινου που συνδέεται ιστορικά τα τελευταία 40 χρόνια με τη ζωή των Κοζανιτών, ο οποίος με το πέρασμα του χρόνου υποβαθμίστηκε τρομερά, απαξιώθηκε και εγκαταλείφθηκε, θα ξαναζωντανέψει προσφέροντας έναν κοντινό προορισμό για αναψυχή, άθληση, περιβαλλοντική ενημέρωση και ηρεμία.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τι περιλαμβάνει, αναλυτικά, η ανάπλαση του Κουρί