Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, που παρουσιάζει το θέμα, προκηρύχθηκε, σήμερα Παρασκευή 22/12, από την Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανση Ευρύτερης περιοχής  Αμυνταίου, ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση Μονάδων παραγωγής θερμικής ενέργειας με βιομάζα για την Τ/Θ Αμυνταίου, ισχύος 30 MW». Ο ανάδοχος που θα προκύψει θα υπογράψει σύμβαση για την  Προμήθεια & Εγκατάσταση Συστήματος Βιομάζας για την Τηλεθέρμανση της Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου, δύο (2) λεβήτων καύσης βιομάζας τύπου σχάρας, Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 15.500.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 12.500.000,00 €. ΦΠΑ : 3.000.000,00 €). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαέξι (16) μήνες. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 07/02/2018, ενώ η διαδικασία του διαγωνισμού θα διενεργηθεί με στις 13/02/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Η προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία, θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε συνολικό χρονικό διάστημα δεκαέξι (16) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης προμήθειας.

To συγκεκριμένο έργο γχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κι από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ ως εξής:
Π/Υ ΕΡΓΟΥ 12.500.000
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 6.694.265
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 5.805.735
ΦΠΑ 24% 3.000.000

kozan.gr