Είναι ν’ απορεί (και να γελά ταυτόχρονα) κανείς με τους συντάκτες της τελευταίας ανακοίνωσης του δήμου Σερβίων-Βελβεντού (γνωρίζω ότι δεν είναι αιρετοί).

Δεν κατάλαβα! Υπάρχει άλλο έγγραφο του Παρατηρητηρίου το οποίο μας αποκρύψατε και το οποίο λέει ότι δεν ισχύουν οι παρατηρήσεις; Αν είναι έτσι, τότε κάνατε τραγικό λάθος. Και γιατί αν υπάρχει δεν μας το επιδώσατε στο δημοτικό συμβούλιο; Γιατί η παράταξή μας την ανάρτηση την έκανε, αφού πρώτα όλα αυτά τα είπαμε στο θεσμικό μας όργανο, στο δημοτικό συμβούλιο στην συνεδρίαση της 08-01-2017.

Όμως δεν είναι έτσι. Εμείς σας αποδείξαμε στο δημοτικό συμβούλιο ότι ο προϋπολογισμός είναι ελλειμματικός και γι αυτό δεν τον ψηφίσαμε.

Τώρα όσον αφορά τις ευθύνες όσων καταψηφίζουν τον προϋπολογισμό, επικαλεστήκατε τις παραγράφους 6,7 του άρθρου 77 του ν. 4172-2013.

Παραθέτω αυτούσιες τις δύο παραγράφους για να βγάλουν οι αναγνώστες τα δικά τους συμπεράσματα.

Ν. 4172/13. άρθρο 77, παραγ. 6,7

6.Το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική γι’ αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Συνοδευτικά στοιχεία του προϋπολογισμού που αποστέλλεται σε έντυπη μορφή αποτελούν η αιτιολογική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Κατά τον έλεγχο αυτόν εξετάζεται και η συμμόρφωση του δήμου με τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1.

Αμέσως μόλις επικυρωθεί ο προϋπολογισμός, ο δήμος μεριμνά για την ενσωμάτωση αυτού, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που τυχόν έχει ζητηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή υποβάλλεται στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή ο προϋπολογισμός, όπως διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ως αποτέλεσμα αναμορφώσεων.

Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού τίθενται υπόψη του συμβουλίου χρηματοοικονομικοί και άλλοι δείκτες που παρέχονται από την οικονομική υπηρεσία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 165 του ν. 3463/2006 (Α’ 114). [10]

7.Αν το σχέδιο του προϋπολογισμού και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης δεν καταρτιστούν και δεν υποβληθούν, όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, ή αν ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να συγκληθεί το συμβούλιο έως τη 15η Νοεμβρίου, το συμβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους.

Από πού λοιπόν προκύπτει ευθύνη όσων καταψηφίζουν; Από πουθενά. Απλά αναφέρετε νόμους και άρθρα πιστεύοντας ότι εμείς δεν θα απαντήσουμε και ότι πολίτες θα μείνουν απληροφόρητοι.

Τουναντίον στις δύο αυτές παραγράφους, αν τις διαβάσετε καλά, προκύπτουν πειθαρχικές ευθύνες σε όσους έχουν την ευθύνη για την έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή του προϋπολογισμού για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο.

Απ’ την άλλη, τι αντίληψη είναι αυτή; Θα μας στερήσετε το δικαίωμα που απορρέει από τους νόμους να ελέγχουμε την δημοτική αρχή και όπου διαφωνούμε να καταψηφίζουμε; Αυτή είναι η δημοκρατία που επαγγέλλεστε;

Σας θυμίζουμε ότι οι πολίτες στις τελευταίες εκλογές επέλεξε την δημοτική αρχή να διοικεί και την αντιπολίτευση μέσα από τον θεσμικό της ρόλο να ελέγχει.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ

Προς τους συντάκτες

Κάθε φορά που απαντάτε αναγκαζόμαστε να βγάζουμε στην δημοσιότητα πράγματα που εκθέτουν τον δήμαρχο. Απαιτείται εγκράτεια και περισυλλογή.